Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA TESTESTŐL-LELKESTŐL A MENNYBE

 

 

 

           A VI-ik században jelent meg az az apokrif legenda, miszerint Mária nem sokkal Jézus után a tanítványok szeme láttára, testben fölment a mennybe.

           A VI-ik század Nagy Szent Gergely (I Gergely pápa), egyházfőségétől kezdve minden évben Augusztus 15-én, megünnepelték ezt az eseményt és ez így van a napmaria-a-kozvetito.jpgjainkban is.

           De nagyon érdekes az is, hogy a VI-ik századtól el kellett teljen egy jó pár száz év, hogy a Római Egyház hivatalosan is be jelentse Máriát a mennybe, mert csak 1925-ben lett be jelentve hivatalosan a Szűz Mária testi jelenléte a mennyben, és csak 1950-ben 12 Piusz pápa iktatja be a Mária testestől lelkestől való mennybemenetelének hivatalos dogmaját.

 

           Erről az eseményről, sem a Szentírásban, sem az első 3 század keresztyénségből fennmaradt íratókban és sem semmi történeti forrásokban semmiféle utalás nem található.

           Miért fontos az első 3 század írásai? Hát csak ezért mert ezekben az években a keresztyének a Krisztusban vetett hitük miatt, borzasztó üldözéseket szenvedtek el és nem lett volna idejük sem és kedvük sem írni és gyakorolni mást mint amit Jézus, az apostolok és az apostolok közvetlen utódjai tanítottak.

 

           A Mária testestől-lelkestől mennybe felvételét csakis a Római Katolikus Egyházrendszer állítja és csakis későbbi apokrif írásokra és hagyományokra alapozhatja, semmi féle képpen sem a Szentírásra.

 

            Ezt a Római Katolikus Egyház Katekizmusa így foglalja össze a 974-es pontban: „ A Boldogságos Szűz Mária földi pályafutását befejezve testével-lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol már részese Fia föltámadásának, elővételezvén az Ő teste minden tagjának föltámadását.

 

 

Miért volt szükség egy ilyen dogmát összeszerkeszteni és hivatalossá tenni?

 

           A Római Egyházrendszer manapság Máriát Közbenjárónak, Szószólónak, Oltalmazónak, Egyház Anyjának, Isten Anyjának, Mindegyikünk Anyjának, Mindenség Királynéjának jelenti ki.

           Az magától érthető, hogy a Római Egyház nem használhatná fel oly annyira Mária személyét és nevét, ha azt vallaná, hogy csak Mária lelke ment fel a mennybe és a teste várja a feltámadást, mind minden más Krisztusban elhunyt ember. Nem tudna a Római Rendszer éppen akkora pórt kavarni és annyi meg annyi embert rábírni, hogy Máriához imádkozzanak, mint ahogy azzal teszik, hogy kijelentik Mária testestől-lelkestől való mennybemenetelét és a Mindenség Királyné pozíció elfoglalását a mennybe.

           Azt is jó tudni és megfigyelni, hogy az Augusztus 15 Mária mennybemenetelének ünnepét csak a VI-ik századból ünnepeli az Egyház. Addig a pogány Efézusi Diana istennő-napját ünnepelték a pogányok ezen a dátumon, és ez a Diána istennő is “az ég királynője” volt a pogány kultúrába.

           Érdekes az egybeesés nem? Hát csak az Efézusi zsinat (431) után kezdték Máriára is az “Isten szülő” címet is használni, és a pogány kultúrák is az istennőikre ilyesmi megnevezéseket is használtak.

 

 

A Szentírás fényében

szentiras-4.jpg

           a. A Biblia azon túl, hogy Krisztust nyilvánítja ki egyedüli közvetítőnknek, Közbenjárónak az Isten és az ember között, bűnnek nevezi a testi elhunytakhoz vagy halottakhoz, mint közvetítőkhöz, történő folyamodást.

           Illés prófétát például kinyilvánítja a Biblia tisztán, hogy a Mindenható felvette testestől lelkestől a mennybe, sehol nincsen egy utalás arra, hogy valaki mennybe való elragadtatása után közbenjáró vagy közvetítőként kérte volna, tisztelte volna vagy hozza imádkozott volna. (2 Királyok 2:11).

           Sőt. A Sámuel első könyve 28-as fejezet lejegyez egy eseményt arról, hogy Saúl Király egy csata előtt azért mert az Isten neki már nem válaszolt az előző engedetlenségei miatt, elmegy és az e világból elköltözött Sámuel prófétát meg idézi és ettől kér segítséget. Ezért a tettéért az Isten nagyon megbüntette a Királyt és másnap meg is halt elég nagy kínok közt ő is és a fiai is a csatába.

           Nem hiába mondja Ézsaiás próféta is, hogy nem az elhunytaktól kell tudakozzon és nem az e világból elköltőzöttektől kell segítséget kérni, hanem az Istenre és az Ő törvényeire kell figyelmezni (Izaiás 8:19-21).

 

           A Biblia sehol nem ad arra utalást, hogy a Boldogságos Szűz Máriát az Isten felvette volna testestől a mennybe vagy, hogy valaki ekkora tiszteletben (imádatban) vagy Közbenjáróként tartotta volna a korai 3 század keresztyénsége, mint napjainkban ezt teszik a Római Katolikusak és az Ortodoxok.

           Ha igaz lenne a VI-ik századból fennmaradt apokrif írás, miszerint a tanítványok szeme láttára ment fel a Boldogságos Mária testestől-lelkestől a mennybe, akkor legalább egy utalás az apostolok leveleiben, legalább egy irat valahogy csak kellett volna maradjon a korai keresztyénségből is, mert ez nem egy hétköznapi esemény lett volna. De nem maradt semmi ilyesmi.

           Ez csak a Római vallásos rendszer szüleménye amit általvettek mások is, és ezzel csak elterelik Isten tiszta tanításaitól az emberek figyelmét, olyanoknak, akik nem az Isten egészséges és változhatatlan szavára, a Bibliára és Jézus Krisztusra alapozzák a hitüket és üdvösségüket, hanem egy vallásos ruhába öltözött és kegyességet mutató egyházrendszerre és annak emberi tanításaira.

 

 

 

A Biblia tisztán kihirdeti Krisztusnak, a mennyben végzett közvetítői munkáját is, de a Boldogságos Máriáról ilyet nem ír egyáltalán:

 

 

1. Róma 8.34 „Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk..”

2. Zsidók 7:25 „Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.”

3. Zsidók 9,24 „Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.”

 

A János 14,6-ban pedig Jézus tisztán megmondja, hogy Ő az egyetlen út az Atyához

Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

 

         Jézus, ahogy eljött személyesen, hogy hirdesse az embereknek a szabadulást és meg is halt az emberiségért személyesen, úgy ma is jelen tud lenni személyesen a Szentlélek által minden olyan ember életében és szívében aki keresi őt és megvallja Őt Urának. Jézushoz jönni lehet és kell is jönni egyenesen, nincsen szükség senki más közvetítőre.

            Ha másképp lenne, az Istennek biztos lett volna gondja, hogy hátra hagyja már az apostolok által és Jézus nem mondaná ma is a következőket még neked is kedves olvasó: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.Máté 11:28 és 29

 

         Amint lehetett látni, a Mária testestől-lelkestől mennybemenetelének hivatalos dogmája egy nagyon is új dogma és csak a 20-ik században jelent meg 2 részben.

           Ami még egy érdekes dolog az, hogy Erdélyben van egy nagyon régi Katolikus templom, amely a 13-ik századból még mindig áll, amiben az oltár alatt van egy napjaik római katolikusnak egy nagyon szokatlan dolog.

           Ezt a szokatlan dolgot a helyiek “Mária sírnak” nevezik és a Boldogságos Máriát elhunytnak ábrázolja és a következőképpen néz ki:

fotografie0149.jpg

           Érdekes nem, hogy a ebben a nagyon régi Római Katolikus templomban egy “Mária sír” van nem? De mára Mária testestől-lelkestől a mennyben van kijelentve a hivatalos katekizmus szerint és a mai hívek tudatában is így van megmaradva.

           Ami még érdekes az az, hogy a Mária mennybemenetelének ünnepén, Augusztus 15-én nagy búcsú van szervezve a Mária mennybemenetelének emlékére ebben a faluban is, de sohasem a templomban van megtartva, hanem a templom mellett kint van egy másik újabb Mária szobor és egy kegyhely van építve, és itt van megtartva az ünnepség.

fotografie0143.jpg

 

           Ami tisztán meglátszik az az, hogy napjainkba a Róma. Egyházrendszer egy olyan női személyt mutat be híveinek és a világnak, aki isteni tulajdonságokkal, hatalommal és feladatokkal rendelkezik, és aki nem egyezik meg semmi féle képpen a Bibliában bemutatott Boldogságos Szűz Máriával, a Názáreti Jézus Krisztus földi édesanyával.

           A Római Egyházrendszernek sikerült az évszázadok során a Biblia Mária nevének és személyének a leple alatt életre kelteni és ötvözni a múlt istennői kultuszokat több kúturából. Azzal az indokkal, hogy a pogányokat bevonja az Egyházba, a gyenge egyházvezetők kompromisszumokat kötöttek és a pogányságból be engedtek dolgokat a keresztyén gyülekezetekbe. Az eredmény az katasztrofális lett és el pogányosodott a keresztyénség, az Isten szava, a Biblia elvesztette a tekintélyét és a keresztyénség üres vallásoskodásba és sok eseteben pogány eredetű liturgikus külsőségekbe süllyedt.

           Így lett a pogány Efézusi Diána istennő ünnepnapjából, Mária mennybemenetelének ünnepnapja. Egyszerűen Diánát átkeresztelték Máriának ez esetbe és mehet tovább a bálvány imádás.

           Ezt a Mária nevezetű Isteni tulajdonságokkal rendelkező női személyt úgy mutassák be és oly magas rangba emelik, hogy egyes Római Katolikus híveknek a Jóságos Atyát, Jézus Krisztus és főleg a Szent Lelket kiszorították majdnem teljesen az életükből. Ez inkább érvényes az úgynevezett “Rózsafüzér társulatok” tagjaira, ahol Mária a minden.

           Ő a Segítő, ő a Közbenjáró, ő az Oltalmazó, ő az aki esedezik érettünk a mennybe a Fia előtt, Ő az aki a mennybe viszi majd őket stb stb.

           Ezt egy képpel is fogom ábrázolni, ahol a Mária búcsú ünnepen a fent említett faluban, az ünnepség alatt a hívek Mária szobra és kegyhelye fele vannak fordulva és anélkül, hogy észre vegyék hátat fordítanak Jézus keresztjének.

fotografie0145.jpg

           Lényegében a képen ábrázolt dolgot teszi az egész „Mária kultusz”. Az embereket szívét elhajtja az Istentő, Jézustól és a Szent Lélelktől, Isten parancsai és rendelései iránt engedetlenné teszi az embereket és oda fordítsa a bálványhoz aminek huncut módon „Mária” nevet adtak.

           Most kérdés az őszinte római katolikus hívek fele: Mária vagy Jézus halt meg érted a kereszten kedves olvasó? Jézus a kínhalála által szerezte meg a Közbenjárói jogát ezt mondja a Biblia.

           Megérdemli Jézus hogy hátat fordíts Neki és az Ő keresztjének és egy olyan Mária nevezetű női személy szobra előtt hódolj, tisztelegj és imádkozz aki nem egyezik meg a Biblia Boldogságos Máriájával, és amire a Magasságos Isten azt mondja, hogy ne tedd?

 

Nos, nagyon vigyázzatok – az életetek függ tőle! ....Ne vetemedjetek hát arra, hogy istenszobrot csináljatok magatoknak, férfi vagy alakjában,....” Második Törvénykönyv negyedik fejezet 15-17-es igeversek.

 

Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok.” Kivonulás könyve 20:4 (Katolikus Biblia fordítás).

 

Továbbra a döntés minden ember kezében van. Választhat az Isten és az emberek rendelései között.

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12