Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA MINT SZÓSZÓLÓ ÉS KÖZBENJÁRÓ

 

 

 

 

A Katolikus Egyház Katekizmusa:

969-es pont: „Máriának ez az anyasága a kegyelem rendjében szüntelenül megmarad az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezésétől kezdve – melyben a kereszt alatt is vonakodás nélkül kitartott – egészen az összes választott örök beteljesedéséig. Mert ezt az üdvözítő tisztséget a mennybevitelekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközöli nekünk az örök üdvösség ajándékait. (...) Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közbenjárónak (Mediatrix).”

 

          A fent említett pont a Római Katolikus Egyházrendszer hivatalos hozzáállása.

 

 

A Szentírás fényébe:

(az igeversek a Szent István társulat által fordított Katolikus Bibliából lesznek idézve)

biblia-5.jpg

 

          

 

 

 

           A Biblia segítségével tisztán megláthatjuk, hogy a Szószóló, Segítő, Oltalmazó és Közbenjáró szerepeket az Úr Jézus Krisztus és a Szent Lélek végzik el:

 

 

Igeversek, amelyek Jézus Krisztust mutatják be

mint Szószólót és Közbenjárót

 

a. 1 János 2:1 „… ha valaki bűnbe esik, van Szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.”

b. Róma 8.34 „Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk..”

c. Zsidók 7:25 „Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.”

d. Zsidók 9:15 „Ezért Ő (Jézus Krisztus) Új Szövetség közvetítője.”

e. Zsidók 9,24 „Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.

f. 1 Timóteus 2:5 „Hiszen egy az Isten, egy a Közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott időben.”

közvetítő = közbenjáró (mediatrix)

 

           Most figyeld meg jól kedves olvasó, hogy az utolsó igevers megmondja világosan, hogy egyetlen egy közbenjáró van az ember és az Isten között és az nem más mint Jézus Krisztus.

jezus-var.jpg

           A másik dolog az, hogy az 1 János 2:1 és az 1 Timóteus 2:5 tisztán megmondja azt is, hogy mi alapján Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró. Az nem más mint, hogy Ő feláldozta magát értünk. Váltságul adta magát a mi bűneinkért. Ezért lehet csak Ő az egyetlen Közbenjárónk.

 

 

Igeversek, amelyek, a Szentlelket mutatják be, mint

Aki esedezik értünk és segít:

 

a. Róma 8:26 és 27 “ Gyöngeségünkben segítségünkre siet a (Szent) Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A (Szent) Lélek azonban maga jár közbe értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.

S Ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért”. (szent egyenlő Isten választott népe, azok akik Krisztus által meglettek igazítva).

 

b. János 14:26 „...a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

 

           Ezek a Szentírás tiszta és félreérthetetlen szavai. Most mindenki ítélje meg a az Isten igéje alapján, hogy a Boldogságos Mária, Jézus Krisztus édesanya be e töltheti ezeket a szerepeket vagy sem.

           Az apostolok és a korai keresztyénségnek az, hogy a Boldogságos Mária Közbenjáró, Oltalmazó, Szószóló és Segítő lenne a földi elköltözése után, teljesen idegen fogalmak voltak.

           Ezek még a Római Egyházrendszernek is elég új fogalmak, mert a fent említett 969-es pont ami a katekizmus része, hivatalosan a II Vatikáni zsinattól erednek ami, 1962-tól és 1965-ig tartott.

 

A No. 28, Lumen Gentium, 1964. november 21-én még kibocsátotta a következőket is magyarázatul ebben a témában:

60. cikkely „Az apostolok szavai szerint egyetlen közvetítő van: “Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért. (1 Timóteus 2,5-6)

Azonban Mária az emberek anyjaként való tevékenykedése egyáltalán nem homályosítja el vagy csökkenti Krisztusnak ezen egyedi közbenjárását, annál inkább aláhúzza erejét. Viszont a Boldogságos Szűz üdvös hatása az embereken nem valami belső kényszerűségből, hanem Isten rendelkezéséből ered.…”

62. cikkely „…Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az [Római Katolikus] Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közbenjárónak. Az azonban úgy értendő, hogy nem tesz hozzá és nem is vesz el semmit Krisztus, az egyetlen Közbenjáró, méltóságából és hatékonyságából.”

 

           Most, hogy ezeket még jobban alá támasztják, megjelentek képek amivel az emberek elképzelését be tudják folyásolni, amit ha figyelmesen megnézünk, akkor megláthatjuk, hogy Jézus Krisztus helyett az apostolok között 81-mary-worship.pngMária van, a Szent Lélek, Máriára száll rá és ha megnézzük a jobb oldali képet, akkor azt, fogjuk észre venni, hogy Jézus átadja Máriának a koronát és Máriának a kezén vannak már a szegek helye is, mintha Mária halt volna meg a kereszten értünk. Érdekes nem?

 

           Magyarázat: Ez a Római Katolikus Egyház tipikus kecsegtető kétértelmű beszéde és az alattomos manipuláció klasszikus példája. Miközben két közbenjáróról beszélnek, azt a kijelentést teszik, hogy Mária „nem homályosítja el vagy csökkenti Krisztusnak ezen egyedi közbenjárását.” Az igevers (1 Timóteus 2:5) igazsága mellett történő kiállás helyett, mindkét cikkely ködösítő, felhígított kifejezésekbe merül, amelyek valójában tagadják a közönséges katolikusok tényleges gyakorlatát, amelyet a papok, a katekizmusuk és imakönyveik tanítanak nekik. A közönséges katolikusok életében tisztán látszik, hogy Jézus nagyon hátrányban van szorítva Máriával szemben, amikor a segítség kérésre kerül a sor.

           Kérdés minden őszinte római katolikus fele: A Boldogságos Mária feláldozta az életét, hogy kiérdemelje a Közbenjáró megbízatást? Őt szegezték fel a keresztre értünk?

 

           A 60. és 62. cikkely a II. Vatikáni Zsinat: Zsinati és zsinat utáni iratok, logikailag értelmetlen, mivel hiányzik belőlük az intellektuális őszinteség. Értelmileg hamisak, mivel „Isten ismerete és írott szava ellen” emeltettek.

           A Bibliában hívő emberek, akik ismerik a Szentírást, sosem fogadhatják el azt az érvelést, amely a Mária állítólagos pozíciójáról való képzelődés mögött meghúzódik.

 

           Ami igazán komolyan súlyossá teszi ezekkel a címekkel való játszadozást, az abból fakad, hogy a Bibliában a Vigasztaló, a Segítő, aki az Úr helyére küldetett a hívő ember számára, az maga a SZENTLÉLEK. Ő, a Szentlélek marad vele örökre. (János 14:16).

           Ő juttatja eszébe Krisztus szavait. (János 14:26). A Szentlélek nem önmagáról tesz bizonyságot, hanem örökké Krisztusról. (János 15:26), Ő elvezeti a hívőket minden igazságra (János 16:13).

 

           Valójában a Szentlélek a másik Szószóló, az Isteni Segítő, a Vigasztaló, az Igazság Lelke, aki a Krisztusban hívő és lelkileg újjászületett testében is lakozik: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?” 1 Korinthus 6-ik fejezet 19-es igevers.

 

           Máriát akárhogy is vesszük, csak egy kívül álló személy, ellentétben az Isten Szentlelkével, Aki a Krisztusban igazi hívő testében lakik és betölti az Isten jelenlétével és erejével. Azért tudja a Szentlélek a hívő ember lelkét kapcsolatban tartani az Istennel, aki ugyancsak Lélek, mert benne van. Másrészt azért mert a Szentlélek is Isten.

           A Boldogságos Mária ezekre teljesen képtelen lenne, mert nem lakozik egy embernek a testében sem és csak egy teremtett ember volt ő is.

 

          Annak a tanításnak a tévedése, miszerint a Szentlélek ezen Isteni szerepköreit a Római Katolikusok egy Máriának megnevezett isteni tulajdonságokkal felruházott női személy foglalja el, annyira súlyos, hogy a Szentlélek és a Jézus Isteni Közbenjáró személyét kihelyettesíti és meggyalázza.

           Ez súlyos tévedés és eretnekség, amelynek nagyon súlyos következményekkel járnak, akár az üdvösség elvesztését is jelentheti, azok számára, akik nyakaskodnak sokat az Isten tiszta tanítása ellen, miután megtudták, hogy mi is a valóság.

           A Biblia szerint, a Szentlélek a Szentírás szerzője 2 Péter 1:21 szerint, és semmibe venni Isten igéjét és más ellentétes dolgokat tanítani vagy állítani szántszándékkal, az súlyos Isten elleni lázadozásnak fog nyilvánulni.

 

           Pál apostol azt mondja, hogy aki mást hirdet a Jézus Krisztus evangéliumán kívül, az átkozott az Isten szemében: Jóllehet nincs más; legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!” Galatákhoz írt levél első fejezet, 7,8 igeversek.

 

           Végig lehet olvasni az egész Újszövetséget és meg lehet látni, hogy Pál apostol és az egész apostol Jézust hirdették az életük árán is, és semmiképpen sem hirdették azt amit manapság Róma hirdet Máriáról.

 

           Aki olvassa és eddig nem tudta, annak Isten ígéri, hogy a tudatlanság korát elnézi, de változtassa meg a gondolkodását vagyis “térjen meg”, mert nagyon súlyos következménnyel járhat Isten ellen szegülni és rugdalózni.

Apostolok Cselekedetei 17:30: E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.”

 

           És megtérni csak egyedül Krisztushoz lehet Péter apostol szerint: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 2:38

 

           Az üdvösség, a Biblikus tanítás és a Szentlélek meggyőző munkája révén lesz a miénk. Ő az Aki meggyőz a mi elveszett bűnös állapotunkról, meggyőz arról is, hogy ne maradjunk ebben az állapotban mert akkor az ítélet és az Isten jogos haragja marad rajtunk és Krisztushoz vezet megmentésért.

 

           Jézus szavai amivel hív Magához mai is ugyanolyan érvényesek mint akkor amikor ezeket mondta:

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” Máté 11:28 és 29

 

           Még olyanokat is lehet hallani és olvasni a Római Katolikus prédikációkban és iratokban, hogy azért kell az embereknek Máriához jönni, mert Jézus kemény szívű és Mária megpuhítja a Fiának a szívét, és Máriát azért mert édesanya, meg fogja örökké hallgatni.

           De ez is hazugság a javából, mert ha megfigyeled jól a fent említett igét, akkor megláthatód, hogy Jézus azt mondja, hogy Ő szelíd és alázatos szívű.

           Sőt Jézus azt mondja egy másik helyt, hogy: „...aki hozzám jön, nem taszítom el...” János 6:37

          Amikor a fent említett hazugságokat mondják az embereknek, akkor az emberek érzelmeit próbálják befolyásolni és az anyai szerepet próbálják kihangsúlyozni.

           Ezért egyrészt, ha megfigyeljük, a Mária társulatok és Rózsafüzér társulatok java része nőkből áll, mert a nők inkább érzelmi beállítottságúak.

           Ha maga Jézus mondja, hogy Ő szelíd szívű és jöhetsz Hozzá bátran, akkor kinek fogsz hinni, az embereknek, vagy az Istennek?

           Ha a Biblia, ami az Isten változhatatlan írott szava, azt mondja, hogy Jézus az egyetlen Közbenjáró aki a mennyben könyörög érted és a Szentlélek az Aki az Krisztushoz vezet, megvigasztal megtanít a szent dolgokra és Krisztussal kapcsolatban tart, akkor kinek hiszel? Az Istennek vagy az embereknek?

           Ezt döntse el mindenki saját magának és ebben a döntésében segítsen a Jó Atya mindenkit, aki eddig el tudta olvasni, hogy döntsön okosan és válasza a Krisztus által adott élet szavait (János 6:63), az eltévedett emberek kitalálta veszélyes hagyományai helyett.

 

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12