Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA ÉS AZ IMÁDSÁG


screenshot_2018-07-17-12-01-18.png

 

          A Római Katolikus Egyház katekizmusának 971 és 975-os pontjainak részletei:

"Az Egyház Mária-tisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik." A Szent Szüzet "méltán tiszteli az Egyház különleges tisztelettel.

Már a legősibb koroktól fogva »Istenszülő« néven tisztelik, és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel….

"Hisszük, hogy a szentséges Istenanya, az új Éva, az Egyház Anyja a mennyből Krisztus tagjait anyai gondoskodással veszi körül."

 

           Ilyen és más hasonló tanítások miatt a Római Katolikus Egyház gyakorlatai között meg lehet találni nagyon gyakran a Máriához mondott imádságokat is. A Máriához mondott imádságok szerves része a liturgikus miséknek, főleg a Máriának szentelt ünnepek/búcsú ünnepek alkalmával. Ugyancsak, ezeket az imádságokat meglehet találni minden egyes Római Egyház által kiadott ima könyvben mint egyszerű imák vagy különféle Rózsafüzér típusú „szentolvasó” imádságok formájában, és mindezekről a katekizmus 971-es pontja úgy nyilatkozik, hogy: „….ez a tisztelet fejeződik ki az Isten Anyjának szentelt liturgikus ünnepekben és a Mária-imádságokban, mint például a szentolvasóban, mely "az egész evangélium breviáriuma".

56-ortodox--catholic-idolatry..png

           A Római Katolikus Egyház azért tanítja és támogatja a Máriához szóló imádságokat, mert Mária hivatalosan ki van jelentve mint „Közbenjáró”, „Szószóló”, „Vigasztaló”, „Oltalmazó” és „Segítő”. Mind ezeket meg lehet találni a Római Katolikus Katekizmusa 969-es pontjába.

           Jó tudni azt is, hogy mind ezeket a Római Katolikus egyház a II Vatikáni zsinat után vallja hivatalosan, amely zsinat az 1960-as években volt megtartva és több éven keresztül adták ki akár a fent említett tanításokat is.

 

           Tovább rá lesz mutatva a Római Katolikus Egyház által kiadott Biblia alapján pár hasznos tudni való dologra az imádságról, pár fontos kérdés megválaszolása alapján:

 

 

           1. Milyen szívvel és lelki állapotban kell legyünk, hogy imáink kedvesek legyenek az Istenek? Melyik a kedves imádság az Atya Istennek?

 

Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatjaJános evangéliuma 9:31

 

           Mi az Isten akarata és mi az Istennek tetsző dolog?

Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”

Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.” János evangéliuma 6:29 és 40

 

...mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.” János evangéliuma 5:23

 

           Szóval a Isten írott Szava alapján kell vigyázzunk, hogy hogyan jövünk az Isten elé az imádságainkkal. Ha bűn van a szíveinkben és az életünkben, bűnben élünk akkor az egyetlen dolgot amit az Isten meg fog hallgatni az a bűnbánó imánk: „Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. De ha világosságban járunk, ahogy Ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.” János első levele 1:7-9

 

           Ha az Istennek tetsző imádságot akarunk mondani, akkor először valljuk meg a bűneinket Neki személyesen, higgyünk teljes szívünkből abban akit az Atya elküldött, vagyis Jézusban, tiszteljük Őt mint magát az Atyát és mindent amit kérünk azt a Jézus nevében kérjük:

„….amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,” János evangéliuma 14:13

 

Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” Kolosszeieknek írt levél 3:17

 

Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.” Efézusiakhoz írt levél 5:20

 

           Miért kell a Jézus nevében imádkozni és kérni?

           A válasz az, hogy nekünk Jézus nélkül nincs semmi jogunk megállni egy Szent Isten előtt aki gyűlöli a bűnt minden megközelítésből. Tudatába kell legyek annak, hogy nekem mint ember nincs semmi érdemem ami alapján megállhatnák a Hatalmas Isten előtt és kérhetnék is Tőle valamit. Csak egyedül a Jézus érdeme alapján amit a kereszten szerzett nekem, állhatok meg a Szent Isten színe előtt imában és kérhetek Tőle valamit.

           Jézus Krisztus nélkül jönni imában egy Szent és bűntől teljesen mentes és bűnt gyűlölő Isten elé veszélyes, mert a haragja miatt a bűneim iránt, amit tettem Ellene megemészthet, mert Ő maga mondja, hogy Ő „emésztő tűz”.

           Azért kell Jézus által és az Ő nevében jönni az imáinkkal az Atya Istenhez, mert csak Ő az egyetlen aki az Atya haragját elfordította rólunk emberekről a kereszt áldozata által. Ő az aki kiengesztelte az Atya haragját a bűneim iránt.

          Ezt senki más nem tette meg és nem is volt képes rá, hogy megtegye. Ezért a Biblia szerint, csak Jézus az egyetlen aki által jöhetünk az imádságainkkal a Mindenható Isten elé oly módon, hogy azok kedvesek és elfogadhatóak legyenek az Atya Isten előtt.

 

 

            2. Hol lehet imádkozni, hogy az Isten meghallgasson?

 

           Erre a válasz az, hogy egy igazi keresztyén, az igaz Istenfélő ember akinek kapcsolata van az Élő Istennel Jézus Krisztus és a Szent Lélek által, az mindenhol imádkozhat.

           Lehet imádkozni otthon is, a szabadban is és a templomban is.

 

„Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” Máté 6:6

 

Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.” Márk 1:35

 

 „Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba.” Apostolok Cselekedete 3:1

 

            A Szent Lélek és az Isten élő igéje által újjászületett keresztyén embernek szabadsága van arra, hogy imádkozhasson minden időben, szüntelenül úgy ahogy az Úr Jézus kéri a Lukács evangéliuma 18:1-ben és a Szent Lélek által, lélekben és igazságban, ahogy a János evangéliuma 4:23 és 24 által kéri ugyancsak az Úr Jézus, és a Szent Lélek által, úgy azt kifejezi tisztán Pál apostol az Efézusiaknak írt levél 6-ik fejezet 18-as versében:

 

„….szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.” Lukács 18:1

 

 ...elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten Lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma 4:23 és 24

 

Minden alkalommal imádkozzatok a (Szent) Lélekben könyörögve és imákat mondva.” Efézusiak 6:18

 

           A „lélekben” és a „(Szent) Lélekben való imádkozás/könyörgés azt jelenti, hogy az ember az ő halhatatlan lelkével aminek a része az ember elméje is, imádkozik az Istenhez a Szent Lélek által.

           A Szent Lélek aki az igazi keresztyén emberben lakik, összeköti az embert az Istennel: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?” Korinthusiaknak írt első levél 3-ik fejezet, 16-os vers.

 

          Az „ igazságban” való imádság pedig azt jelenti, hogy az ember egyet ért azzal amit az Isten kijelentett neki az igéje által. Vagyis az ember elfogadja az Isten igazságát és ez a megismert igazság alapján imádkozik az Atya Istenhez, mert „ az Atya ilyen imádókat akar”.

 

 

          3. Mit kell mondanunk az Istennek?

 

           Először is mielőtt neki fogunk imádkozni, ha nem igazán tudjuk mit is kell mondani Istennek, kérjük a Mindenható Atyánkat, hogy a Szent Lélek által, Jézus Krisztus nevében segítsen meg imádkozni: “…Gyöngeségünkben segítségünkre siet a (Szent) Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A (Szent) Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkalRóma 8:26

 

Ha maga a Szent Lélek segít és irányítja az imáinkat is, akkor biztosak lehetünk benne, hogy kedvesek lesznek Isten előtt és meghallgattatásra kerülnek.

 

           Hogy mit kell pontosan imádkozni, a legjobb példa az Úr imája, a „Mi Atyánk” imádság, amikor Jézus arra utal a mintaimában, hogy először valljuk meg az Atyát mint személyes Istenünket (Mi Atyánk), várjuk az Ő országát, ismerjük el a Tőle való függést, valljuk meg bűneinket és ismerjük el hatalmát. Ezt mondja a minta imában az Úr Jézus.

          De Őt figyelve a 4 Evangéliumon keresztül, megláthatjuk, hogy Jézus sokszor példát mutat az imádság terén is.

           Példát véve Tőle, megláthatjuk, hogy Ő nem ismételgetett a végtelenig valami betanult imákat, hanem, úgy imádkozott ahogy azt a helyzet megkérte. Egyik legjobb példa erre Betániai Lázár feltámasztása a János evangéliuma 11-ből, ahol Jézus az emberek füle hallatára imádkozott egyszerű szavakkal és érthető módon.

          Egy másik nagyon jó példa amit tanulhatunk az Úr Jézustól, megtalálhatjuk a János evangéliuma 17 fejezetében. Itt láthatjuk, hogy Jézus imádkozik először saját magáért azután imádkozik értünk emberekért, azokért akiket az Atya neki adott.

           Ezért mi is keresztyének, amikor imádkozunk, először dicsérjük az Istent, bánjuk meg a bűneinket, mert nekünk Jézustól eltérően van amit megbánjunk, magasztaljuk fel az Úr nevét, hálaimával és dicséretekkel és a kéréseinket próbáljuk utoljára hagyni. Az imádság nem csak a kérésről szól, hanem első sorban az Isten dicséretéről és magasztalásáról, a Vele való személyes kapcsolatunkról.

          Ezek csak gyakorlati javaslatok, mindenki határozza el a sorrendjét és imádkozzon, ahogy a helyzet megkívánja, szabadon beszélgetve az Istennel mint a Mennyei Atyával. Mert egy veszély helyzetben, az ember elmarasztalhatja a dicséretet például és rátérhet a lényegre.

          Imádkozhatunk ima könyvekből is, de a legjobb, ha a saját szavainkkal mondjuk el mi van a szívünkben, mindenki képessége szerint. Az Isten biztos nem nézi, hogy nem tudunk imádkozni válogatott szavakkal. Ő neki kedves az Általa meg igazított gyermeke imádsága, ahogy az szívből jön, ezt mondja az ige: A gonosz áldozata iszonyat az Úrnak, de az igazak imája tetszik Neki.Példabeszédek 15:8

 

           Egy áldásos imádkozás a Bibliai igék alapján való imádkozás. Isten igéjét felhasználva biztosan nem tévedünk el.

          348951_647254187_big.jpg Ezt lehet tenni úgy is, hogy belefoglalunk imáinkban megtanult igeverseket, vagy hanem kinyitott Bibliával előttünk az elolvasott igék alapján imádkozunk. Ez egy nagyon jó lelki gyakorlat is és építi is a lelki életet és a szoros kapcsolatot az Istennel.

Így imádkozva sokszor az Isten gyermeke anélkül, hogy észre vegye, megtanul sok igeverset anélkül, hogy tudatosan tanulná meg, és mikor a helyzet meg kéri azt fogja észre venni, hogy tud olyan ige verseket a Bibliából amire nem is számított volna.

           Fel lehet használni nagyon jól a Zsoltárok, a Példabeszédek szövegét, de lényegileg az egész Bibliát, főleg az Újszövetséget.

           Ezt úgy lehet tenni, hogy elolvassuk egy szöveget és ha valami megérint és lelkünkre szól a szövegből, megállunk vagy visszatérünk és imádkozunk a megadott szöveg alapján. Akár a megadott igével együtt imádkozhatunk más ismert igével is, ami összefüggésben van: Itt van egy példa:

           Vegyük példának a 103 Zsoltárnak az első 4 versét és a Péter apostol első levelének 2 fejezetének a két utolsó versét:

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. 
Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. 

és

(Jézus ) Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához.

 

           Ezek az igék alapján a következőképpen is lehet imádkozni: “Hadd áldja és magasztalja Uram az én lelkem a te szent nevedet, dicsőség neked. Hadd ujjongjon az egész bensőm a te jelenlétedért. Had áldjalak és dicsérjelek és kérlek Uram ne feledkezz meg gyermekedről.

Köszönöm Uram, hogy megbocsátottad az egész bűnömet és meggyógyítottad az egész betegségemet. (Ha még nem jöttél bűnbánattal sohasem őszintén Isten elé, akkor itt a lehetőség, hogy elmond a bűneidet most személyesen az Istennek). Köszönöm Úr Jézus, hogy a te véredet ontottad értem is és meggyógyulhattam én is a Te sebeidben és felvitted a bűneimet a keresztfára azért, hogy nekem örök életem lehessen, kérlek Uram tisztíts meg a Te véred által minden bűnömtől.

Dicsőség és örök hála Mindenható Atyám a kimondtathatatlan kegyelmedért és irgalmasságodért, amit irántam is tanúsítottál és megváltottad életemet az örök kárhozattól és az Úr Jézus lehet most nekem is a lelkem felvigyázója és pásztora. Kérlek, tarts meg továbbra is a Te kegyelmed által minden percben. A Te nagy neved dicsőségért.

Örök hála és tisztesség Uraknak Ura és Királyoknak Királya. Alleluja. Ámen

 

           Ez csak egy példa volt, lehet másképp is fogalmazni, a lényeg a tiszta és alázatos szív és a többire gondoskodik a Mindenható Isten, a Szent Lélek segítsége által.

 

          Ne legyünk elcsüggedve, ha nem tudunk imádkozni válogatott szavakkal, bízzunk abban, hogy a Szentlélek megsegít a mi erőtlenségünkben.

 

 

           4. Ki az aki segít nekünk imádkozni itt a földön?

 

           A Biblia szerint, itt a földön maga az Isten Lelke, a Szent Lélek az aki segíti a hívő keresztyén embert imádkozni Gyöngeségünkben segítségünkre siet a (Szent) Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A (Szent) Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S Ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a (Szent) Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.Rómaiakhoz írt levél 8:26,27

 

           Most felmerülhet a kérdés, hogy hol van a Szent Lélek és hogyan tud megsegíteni az imádkozásban?

           A Biblia kijelenti azt, hogy az ember amely meg vallja a bűneit, megtér az Istenhez és felvállalja az Úr Jézust hittel a keresztségben is, megkapja a Szentlélek ajándékát: „Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 2:38

images--4-.jpg

           A másik dolgot amit ki jelent a Biblia az, hogy a Szentlélek a hívő emberben lakozik: Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?…..Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az.” Korinthusiaknak írt első levél 3-ik fejezet, 16-os 17-es vers.

 

 

           5. Ki jár közben értünk a mennyben?

 

           A Biblia kijelenti nagyon világosan, hogy maga az Úr Jézus Krisztus jár közben mind azokért akik elfogadták Őt mint személyes Uruknak és Megváltójuknak, és Ő által keresik az örök élet elnyerését.

            Ő az, aki vigyázni tud az övéire és megsegítheti minden helyzetben még az ima élet kialakulásában is, ha ez még nincsen kialakulva: “Ezért (Jézus) mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.” Zsidókhoz írt levél 7:25

 

           Az Isten igéje azt is mondja, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró az Isten és az emberek között: „Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő (közbenjáró) is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus”. Timóteushoz írt első levél 2:5

 

 

           6. Hogyan jutnak a mi imáink meghallgattatásra az Isten elé a mennyben?

 

           A Jelenések könyve bemutat egy nagyon érdekes jelenetet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is jutnak az emberek imái az Istenhez. Ezt a következő képen írja le János apostol aki látta a jelenetet:

Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje – ezek a szentek imádságai.Jelenések 5:8

 

           E jelenet által láthassuk azt, hogy az Istennek mennyire értékesek az övéinek az imái. Annyira, hogy arany poharakba gyűjti őket össze és kedves áldozat előtte a szívből lélekből mondott imádság.

           De hogyan jutnak el a mi izmaink az „arany poharakba” a mennybe?

           Meg volt írva, hogy a földön az Isten igazi gyermekei csakis a Szent Lélek által tudnak Istennek tetsző imát mondani. Ő az Aki ki tudja alakítani az Isten igéje alapján a hívő ember imaéletét.

           Ezért kéri Júdás is az ő levelében, hogy imádkozzunk a Szent Lélek által: „.... imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.” Júdás levele 20 és 21-es versei.

 

           A keresztyén emberben lakozó Szent Lélek, aki Által az Isten gyermeke el lett pecsételve, az egyetlen garancia a hívő embernek, hogy az imája feljebb emelkedik a szobája vagy a temploma plafonjánál.

           Jézus Krisztus közbenjárására és esedezése a mennyben ami biztosítja azt, hogy az Általa meg váltottoknak az imái eljutnak az Isten trónjáig meghallgatásra.

           Aki meg próbál a Szent Lélek és Jézus nélkül imádkozni, az biztos lehet, és ez csakis a Biblia alapján van itt kijelentve, hogy az imái nem jutnak a plafonnál tovább ha egy helyiségben imádkozik, vagy pár méternél feljebb a levegőbe, ha kint imádkozik a szabadban.

           Mindenki aki másképp tesz, csakis a saját vagy mások elképzelése szerint teszi, de jól tudni, hogy az Isten nem hiába hagyta hátra az Ő írott szavát a Bibliát.

           Jézus nem hiába mutatott példát az imádságban is, és nem hiába hívja Magához mind azokat aki meg fáradtak és igazi nyugalmat akarnak találni a lelkeiknek: „Gyertek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Máté 11:28,29

 

 

            7. Kihez lehet imádkozni a Biblia szerint?

 

           Ebben a kérdésben a Biblia nagyon világos, úgy az Ószövetség mint az Újszövetség.

           Az imádat és a tisztelet teljes mértékben csakis az Egy Örök Istené, aki az embereknek az Atya, a Fiú és a Szent Lélek személyében jelentette ki magát.

           Az Ószövetségben nincs parancs rá vagy engedmény, hogy az emberek máshoz imádkozhattak volna. Amikor máshoz imádkoztak az emberek mint az Egy Igaz Isten, akkor jött a büntetés is, miután előbb a próféták által az Isten figyelmeztette az embereket.

           Az Újszövetség sem tér el ettől. Jézus nagyon egyszerűen fogalmaz mikor azt mondja a sátánnak, hogy: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! Lukács evangéliuma 4:8.

 

           Sem Jézus sem az apostolok ezen nem változtattak. Nem adtak sem parancsot sem engedményt arra hogy, valaki máshoz imádkozzon mint az Isten.

           Amit az Újszövetségben láthatunk és eltér az Ószövetségtől az az, hogy láthassuk néhány alkalommal azt, hogy Jézus ameddig itt volt a földön emberi testben elfogadta az emberektől azt, hogy leboruljanak előtte: Jézus megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?” „Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne?” „De hisz látod – felelte –, ő beszél veled.” Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte. János evangéliuma 9:36-38

 

           De ugyanezt láthatjuk Róla a mennyben is: „Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt.” Jelenések 5:8

 

 

           Befejezés:

 

           A fent említett dolgokról azért szükség tudni helyesen az Isten írott, teljes és egészséges szavai alapján, mert az átlag emberek azt hiszik, hogy lehet csak úgy mondogatni akármit, akármilyen szívvel és akárhogy az Istennek és mind meghallgatásra kerülnek. Ezért nagyon vigyázzunk, hogy ki által és milyen szívvel jövünk az Isten elé, hogy az imáink nehogy csak a szobánk vagy csak a templom mennyezetéig érjenek el.

           Egyes „keresztyének” azt is elhiszik a Római Egyház rendszer tanítási és gyakorlatai miatt, hogy lehet imádkozni az elhunyt szentekhez (pl. szent Antalhoz, szent Ritához stb.), de a legelterjedtebb a Máriához mondott imádságok.

           Amint meg lehetett látni már csak a néhány felsorolt igeversből, és meg inkább a teljes Újszövetségből az az, hogy Mária nem segíthet az embernek. A Mária lelke nem lakik az emberekbe, hogy egy bensőséges kapcsolatba tartsa az embert az Istennel. Mária nem halt meg a kereszten azért, hogy jogában álljon az, hogy közbenjárjon értünk.

           Az Újszövetség szerint az Istennek kedves imádságban itt a földön, csakis a Szentlélek tud segíteni, aki az ember szívében lesz kitöltve akkor amikor az ember megtér az Istenhez és az Isten az Ő kegyelméből meg menti a bűnei rabságából. Imádkozni pedig csak az Atya Istenhez és Jézushoz lehet.

           A Máriához mondott imádságok teljesen ismeretlenek voltak az első 3 század keresztyénei között.

           A történelmi források szerint a Máriához mondott imádságokat a keresztyénség megalakulása után több század után kezdték el imádkozni.

           Az „Üdvözlégy Máriának” ismert imádságot például csak a 11-ik század-tol vezették be hivatalosan a Római egyházba. A rózsafüzér típusú gyöngyökre való „szentolvasó” imádságokat pedig később hozták be.

           A Római Egyház rendszer felhasználója sokszor azt a képet az Apostolok Cselekedete első fejezete 13 és 14 igeverséből arra, hogy bemutassák azt, hogy Mária a Jézus anyja imádkozik és közbenjár értünk a mennyben is, de ez nem állja meg a helyét mert az említett jelenet a Jézus közvetlen mennybe menetel után történt. Az, hogy akkor Mária, a Jézus anyja, a többi apostol la együtt akiket megemlít a Biblia, együttesen imádkoztak buzgón, az mint igaz, de Mária meg ebben a testi életben volt pont mint az Apostolok is. Egyszerűen végeztek azt amit minden időben az igazi keresztyének tettek. Imádkoztak. Hogy kiért vagy miért, azt nem írja az ige. Ezért ezt az igereszt nem szabad és nem is lehet egy bizonyítéknak venni arra, hogy Mária a földi élete eltávozása után valakiért is közben járná a mennybe.

           Az a tanítás miszerint Máriához kell imádkozni teljesen idegen a Bibliának és az első pár század keresztyénéinek. Nincs semmi írott bizonyíték arra, hogy a korai keresztyén Egyház gyakorolta volna ezt.

           Ezek mind idegen dolgok amiknek a legnagyobb része az utolsó ezred alatt szűrődtek be a keresztyénség e főleg az utolsó 2 századba.

           Ezért mindenki legyen óvatos az ilyesmivel mert a Római Egyház rendszer egy olyan Mária női személyt próbál bemutatni az embereknek aki nem egyezik meg az alázatos Boldogságos Máriával akit a Biblia mutat be, és aki a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti édesanyja.

           E helyett a Római Egyház rendszer egy Máriának keresztelt „istennőt” hirdet, aki örökkévaló és nagyobb a Biblia Istenénél (Isten Anyja címet visel), aki a Jézus pozícióját is Meg támadja a mennybe mert „Angyaloknak Királynéja” és „Menny Királynéja” címeket is visel, holott a Jelenések könyve Jézust említi csak Királyoknak Királyának és Uraknak Urának a mennybe, és aki a Szent Lélek tanító, segítő és közbenjárói szerepét teljesen át vette a Római Katolikus tanítás szerint és az átlag Római Katolikus hívő nem is tudja, hogy a Szent Lélek által kell, hogy imádkozzon, hanem e Római Katolikus Egyház által felistenített Máriához imádkozik és az ő közbenjárása által akár a mennybe is jutni.

           Egy átlag Római Katolikus azt sem tudja, hogy igazából Jézus az aki közbenjár az Isten gyermekeiért a mennyben.

           Jézus sokszor be van mutatva mint egy kemény szívű valaki akinek a szívét Mária képes egyedül kiengesztelni mert az édesanya és ezért kell Máriához imádkozni, hogy járjon közben a Szent Fia Jézusnál értünk.

           Pedig maga Jézus mondja magáról, hogy Ő alázatos és szelíd szívű és, hogy minden menjen Hozzá egyenesen mindenki aki még van terhelve és keresi a lelke nyugalmat (Máté 11:28,29).

 

           Szóval mindenki fontolja meg komolyan azt, hogy ki által és kihez imádkozik és vigyázzon arra, hogy az utolsó ítéletkor nehogy kiderüljön, hogy az ő imáiból (pl. a sok rózsafüzérből), egy sem jutott fel a mennybe az Élő Isten elé, azért mert nem az Isten tanítása és rendelés szerint imádkozott és élte le az életét hanem valami emberek által kitalált vallásos ruhába öltöztetett rendelések és egyházi hagyományok szerint.

           Segítsen meg a Jó Atya minden embert, hogy tisztán tudjon látni a teljes Biblia által és e szerint tudjon imádkozni az Ő nevét dicsőítve.

 

 

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 30014
30 nap: 336
24 óra: 11