Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA AZ "ISTEN ANYJA"

 

 

 

           431 óta elkezdődtek hivatalosan is a Máriához mondott imádságok. Elkezdték használni az “isten szülő” kifejezést.

           Mindezeket jóváhagyták az Efezusi Zsianton, ami ugyan abban az évben volt megszervezve.

          A Római Katolikus katekizmus 971-es pont így fogalmaz erről: „A Szent Szüzet "méltán tiszteli az Egyház különleges anya-es-gyermek.jpgtisztelettel. Már a legősibb koroktól fogva »Istenszülő« néven tisztelik, és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel”.  VI. Pál pápa: Marialis cultus apostoli buzdítás, 56: AAS 66 (1974), 162. 

 

           Az „Istenanya” címet hivatalosan 1968-ban VI-ik Pál pápa hagyta jóvá és így van megfogalmazva:

 

           A Katekizmus 974-es pontja pedig így ír erről „Hisszük, hogy a szentséges Istenanya, az új Éva, az Egyház Anyja a mennyből Krisztus tagjait anyai gondoskodással veszi körül." VI. Pál pápa: Sollemnis Professio fidei, 15: AAS 60 (1968), 439. 

 

 

A Szentírás fényében

szentiras-7.jpg

           Ahogy lehet látni, a Római Egyházrendszer akkora tiszteletbe tartsa Máriát, hogy kijelentette „Isten Anyának” is.

           De vizsgáljuk meg nagyon alaposan és figyelmesen az Isten változhatatlan írott szavai alapján, hogy a Boldogságos Mária meg-e érdemeli ezt a címet és pozíciót azért mert engedelmes volt az Istennek és Jézus Krisztus földi édesanyja lett?

           Vegyük az első igét:

Filippibeliekhez írt levél 2 fejezet 5-8 versek: "Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

 

           Ha csak ezt az igeszakaszt vennénk, már teljesen elég volna, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus Isteni formában létezett ami előtt emberi testet öltött volna. Sőt azt is kifejezi az ige, hogy Ő az Istennel egyenlő.

 

           De menjünk tovább: 

Romaiakhoz írt levél, első fejezet 1-tő 4-ig terjedő igék:Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért,Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult”.

 

           Ezek az igeversek tisztán kifejezik, hogy Jézus Krisztus csak test szerint született Máriától, Lélek szerint pedig az Isten Fia.

 

           Ezt a dolgot amúgy a „Hiszek egy-nek” ismert imádságban, a Római Katolikusok is szépen kifejezik mikor azt mondják Jézusról, hogy: „született de nem teremtmény”.

 

           Most nézzük meg figyelmesen a János evangéliuma első fejezet, első és 14-es versét:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,..... S az Ige testté lett, és közöttünk élt.”

 

           Innen is megérthessük azt, hogy Jézus Isten volt örök időktől fogva és csak egy megadott időben testé lett .

           Ebben a testé létben lett csak szerepe a Boldogságos Szűz Máriának és nem Jézus Isteni lényének a megszületésében.

         Jézust az Új Szövetség 3 helyt jelenti ki Teremtőnek: Minden általa (Jézus által) lett, Nélküle semmi sem lett, ami lett.” János evangéliuma első fejezet, 3-ik igevers.

 

           Hát hogyha Jézus Isten az ige szerint és a Teremtője mindennek, és Nélküle semmi sem lett a teremtett világban, és hogyha Jézus a Teremtője Máriának is, akkor hogy lehet Mária „Istennek az anya”?

 

           Egy másik ige Ó Szövetségi ige is rámutat pontosan arra, hogy Jézus Isteni lény, hogy Örökkévaló és, hogy az emberiségnek Ő adatott mint „gyermek” és „Erős Isten” ugyan abban az időben és Jézus nem akkor született meg mikor elhagyta a Boldogságos Mária méhét, mert Ő azelőtt már létezett, mint „Örökkévaló” a héber nyelv szerint, vagy ahogy a Katolikus Biblia vissza adja „Örök Atya”.

 

          De nézzük meg az igét is

"Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.” Izaiás próféta könyve, 9-ik fejezet, 5-ös igevers.

 

           Ez az ige tisztán kifejezi pontosan ugyan azt mint a Rómaiakhoz írt levél 1 fejezete ami fent volt említve, hogy Jézus Mária méhén keresztül csak testben született meg „gyermek születik”, de Lélekben Isten Fia „Fiú adatik”.

          A Boldogságos Szűz Máriának a méhében az Isteni természet össze fonódott az emberi természettel és emberi testben be jött a világban egy teljes Isteni lény Jézus Krisztus személyében.

           Mária csak az emberi, testi dologban játszott egy kiemelkedő szerepet azzal, hogy engedelmes volt az Isteni hangnak és elvállalta azt, hogy az Isten Fia, Jézus, általa jöjjön be emberi testben a teremtett világban amit valamikor Ő teremtett.

           A Boldogságos Mária engedelmessége példa kell legyen számunkra, de ennél tovább jó volna, hogy minden római katolikus aki olvassa ezeket, elégedjen meg annyival amit a Biblia kijelent és ne adjon az emberek elferdített és eltúlzott tanításaira még egy lyukas garast se, mert ellent mond az Istennek és sérthető is lehet, sőt még Istenkáromlás is.

           A Biblia alapján meg lehetett látni, hogy a Biblia Boldogságos Máriája nem „Istennek az Anyja”, hanem az „Istennek az alázatos szolgálóleánya”.

 

           Jézus többször is kijelenti, hogy Ő és az Atya egy (János evangéliuma 10:31).

           Így ha Jézusnak mint Isteni lénynek lenne egy „anyja” aki által létre jött, akkor ezzel azt is sugallja az aki az “ isten anya” címet használja, hogy a Mindenható Istennek is kellene egy „anyja” hogy legyen. Ez már súlyos sértés a Mindenható Isten részére.

 

           Aki azt állítja, hogy Istennek van „anyja”, az tagadja azt, hogy az Isten önmagában létezik és, hogy Örökkévaló és hogy minden Ő Tőle származik. Az „Isten Anya” arra ural, hogy az Istennek szüksége lett volna egy anyára aki által létre jöjjön és ezzel annak a látszatát próbáljak kelteni, hogy van valaki aki nagyobb a Magasságos Istennél, és ez nem más mint egy Mária nevezetű női személy, akinek isteni tulajdonságai vannak és a hatalma is meghaladja a Magasságos Istenét.

           Azért, hogy az Istennek „anyja” legyen valaki, hamarabb kellett volna lennie mint az Isten és tőle kellene származzon. Hogyha valaki hamarabb van mint az Isten, akkor az Istennek kellene legyen egy kezdete, és nem lehetne Örökkévaló.

           A Római Egyházrendszernek sikerült ezzel az „Isten Anyai” címmel is a római katolikusoknak bemutatni és létrehozni egy olyan Mária női személyt, aki nagyobb a Biblia Istenénél, aki örökkévaló és aki mindent meg tud tenni az emberekért: szeretni őket, közbenjárni értük, kieszközölni az üdvösséget nekik stb.

           Sajnos, hogy mind ezek nem egyeznek meg a Biblia Magasságos Istenének a változhatatlan szavával, a Bibliával.

           A gyakorlat is ezt be bizonyítja, mert a római katolikus híveknek a java része ehhez az istennő címekkel (Mindenség királynője), és isteni hatalommal rendelkező Mária női személyhez imádkoznak, Mária aki egyáltalán nem egyezik meg a Bibliában bemutatott alázatos Boldogságos Máriával.

           Nagyon sok római katolikus hívőnek e miatt a felistenített Mária női személy miatt az Isten igazi „lélekben és igazságban” való imádat teljesen kiszorult az életükből. E helyett be jött a pogány eredetű kultikus ismétléses betanult ima forma és a rózsafüzér gyöngysorozat használata, amit Jézus azt mond, hogy ne tedd, mert nem kedves az Istennek.

           A legtöbb római katolikusnak e mesterségesen létrehozott Mária női személy miatt a Mindenható Isten és Jézus nagyon a háttérbe került, a Szentlélek szerepét pedig betölti ez a Mária női személy teljes mértékben.

           Nagyon is tisztába vagyok, hogy a római katolikus hívek őszinték és tudatlanságukban teszik amit tesznek.

           Ezért csak minden ilyen embernek azt tudom ajánlani, hogy bátorsággal vegye a Bibliát a kezébe és olvassa naponta ha lehet imádkozva a Szent Lélek segítségéért, hogy meg tudja érteni azt amit olvas és, hogy kapjon egy helyes lelki látást az Isten igéi alapján, és a lelki dolgokban elégedjen meg teljesen azzal, amit az Isten kijelentett az Ő változhatatlan írott Szava, a Biblia által.

 

     Ebben segítsen meg a Jóságos Atya és az Úr Jézus Krisztus minden őszinte Istent kereső embert.

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12