Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁRIA "AZ ÉLETSZENTSÉG" ÉS A "KEGYELEM" FORRÁSA

 

 

 

Mária” mint „egészen Szent”

és

szentség forrása”

 

 

           Ezeket az álláspontokat a Római Katolikus Egyház napjainkban nagyon hangoztatja főleg a “Mária ünnepségeken és búcsúkon” ahol az utóbbi időkben a prédikációkban elhangzik, hogy Mária a “minden szentség forrása”.

Ezekkel is arra buzdítsák a híveket, hogy Mária az akiből ered az életszentség és Őt kell követni ebben a dologban is.

szeplotelen.jpg

 A Római Katolikus Egyház Katekizmusa

2677-es pont „Amikor azt kérjük Máriától, hogy imádkozzon érettünk, elismerjük, hogy szegény bűnösök vagyunk, és az "Irgalmasság Anyjához", az egészen Szenthez fordulunk”

http://www.katolikus.hu/kek/kek02650.html#N15

 

2030-as pont „Az [Római Katolikus] Egyháztól kapja meg az életszentség példáját; ennek modelljét és forrását a szeplőtlen Szűz Máriában ismeri föl …”

http://www.katolikus.hu/kek/kek01949.html#N20

 

 

 

A Szentírás fényében:

szentiras-6.jpg

           A "szent" szó, Istenre vonatkozva, azt jelenti, hogy teljesen tiszta lenni, Istenben nincsen semmi olyan, ami bűn lenne, vagy hamisság és ez a szentség az Ő lényéből fakad: “...az Isten világosság és nincsen Ő benne semmi sötétség.” János első levele 1:5

 

           Az emberekre tekintve egyrészt azt jelenti, hogy “félretett”, vagy pontosabban, az Isten számára “fenntartott”. Ez az Istenhez megtért hívő ember állapota.

Másrészt a mindennapi életben tiszta, bűntől tartózkodó életet jelenti.

           Ez egy folyamat, ami az ember egész életében tart az Istenhez megtérése napjától kezdve, ahogyan az Isten egyre szentebbé vagyis bűntől tisztábbá teszi az embert, miután megmentette a bűn és a sátán zsarnoksága alól. Ebben a két értelemben használja az ige a “szent” szót az újjászületett emberekre vonatkoztatva.

           Azt is meg kell érteni, hogy a Biblia a “szent” szót mindig az életben levő Krisztusban hívőkre használja és sohasem az elhunytakra.

 

           Az ember megtérése napjától kezdődik el a megszentelődése, ami azt jelenti, hogy Isten fenntartja magának örökre, az Ő népe közé sorolja és elvárja, hogy az Ő Szentlelke segítségével ebben a földi életben megélje a tiszta keresztyén életet, megtartózkodva a bűnöktől:

Titushoz írt levél 2:11 és 12 "Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. "

 

1 Korinthus 1:30: "Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.

 

           A Biblia szerint az Isten szentsége lényeges tulajdonsága az Istenségnek, amely minden más tulajdonságában is kifejeződésre jut.

 

           Bibliai igék ahol egyedül Isten van megnevezve Szentnek:

 

I. Jelenések 15:4Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a neved? Mert csak te vagy szent! Minden nemzet eljön és leborul színed előtt…”

 

II. 1 Sámuel 2:2Nincs más szent, csak az Úr,

 

III. Zsoltárok 99:3Nagy az Úr a Sionon, fönséges minden nép felett: dicsőítsék nagy és félelmetes neved, mert szent és hatalmas vagy

 

IV. Zsoltárok 99:9Magasztaljátok az Urat, Istenünket, boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk! 

 

           És ha megnézzük a következő igeverseket is, tisztán megláthatjuk, hogy Jézusban testesült meg az Istenség és Ő által jött el az életszentség is nekünk embereknek:

 

I. 1 Timóteus 3:16 “És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.”

 

II. Kolossé 2:8-108Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Ő minden fejedelemségnek és hatalmasságnak feje.”.

 

           A következő igéből is tisztán meg lehetett látni, hogy a szentség az egy olyan dolog ami Krisztus által van az embereknek tulajdonítva, az Ő vére és áldozata által: Zsidókhoz írt levél 10:10 és 14 Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk….Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.(vagyis az Övéit, az Istennek fenntartottakat).

 

          Ebben a dologban a Római Katolikus Egyházrendszer nagyon elbukik, amikor egy teremtett női személyt állít a szentség forrásának. Ezzel megfosztja az Őrök Istent, Aki Atya, Fiú és Szent Lélek az Ő lényéből fakadó tulajdonságától és egy teremtett női személynek tulajdonítja, akinek megtévesztésből Mária nevet adott és még azt is ráfogja, hogy ez a személy Jézus Krisztus földi édesanya.

           A Bibliai Máriáról sem Jézus sem az apostolok nem nyilvánítottak ki ilyesmit. Ezek az évszázadok során felhalmozott emberi elméknek szüleményei. És nem is akármilyenek, hanem nagyon veszélyesek, mert az ige mondja, hogy: “A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.” 1 Theszalonika 4:8

 

           Istent megvetni és az Ő szavát semmiben venni egy nagyon veszélyes dolog, ami üdvösség kérdése mind azoknak, akik tudatosan teszik és főleg azoknak, akik más dolgokat hirdetnek, mint például a szentség forrását is.

 

           A szentség egyedüli forrása csakis Isten lehet senki más, mert ez az Ő örökké létező lényéből fakad, és ezt egyedül Krisztus által lehet elnyerni nekünk embereknek. Aki mást hirdet, az lábbal tiporja az Isten szavát és Krisztus kereszt áldozatát.

 

           A Boldogságos Szűz Mária nem lehet az életszentség forrása mert csak egy teremtmény mint akármelyik más ember és volt egy kezdete. Neki a szentség nem a lényében van és nem onnan fakad, hanem neki is Isten tulajdonította mint akármelyik más Krisztusban hívő embernek.

           A Boldogságos Szűz Máriáról az ige kijelenti, hogy “kegyelembe fogadott ”, “kegyelemmel teljes”.

          Mit is jelent ez, ha nem mást mint azt, hogy teljes kegyelmet nyert Ő is Istentől vagy azt, hogy őt is az Isten az Ő kegyelmében fogadta.

 

           Kinek van szüksége kegyelemre? Ki szorul Isten kegyelmére, ha nem minden olyan ember aki bűnben születik, van vagy él.

           A kegyelem az Isten mélységes sajnálatát fejezi ki az ember iránt. Ő megbocsájt a Krisztus áldozata érdemében az embernek, azért mert Ő így akarja és mert szereti az embert, nem azért mert az ember megérdemelné. Ez a kegyelem.

 

           A Boldogságos Szűz Máriáról az ige azzal, hogy kijelenti azt, hogy “kegyelembe fogadott ” vagy “kegyelemmel teljes” azt jelenti, hogy Isten mentesítette őt is a bűneitől. A Lukács evangéliuma, első rész, 30 vers mondja ezt el a legtisztábban.

           Itt be van mutatva a Boldogságos Mária aki beszélget Gábriel angyallal és nem érti a dolgokat. Erre az angyal azt mondja neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.”

 

           De ezért a Boldogságos Szűz Mária, Krisztus születése után áldozatot mutatott be bűnért, betöltvén tökéletesen az Isten törvényét:

 

Lukács 2:24Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.

 

           Most ha megnézzük az Úr törvényét, hogy miért is kellet még Máriának is áldozatot bemutatni, akkor tisztán kiderül, hogy az egyik gerlice bűnökért való áldozat volt.

 

Leviták könyve 12:7 és 8-as versek

Ez az asszonyra vonatkozó előírás, aki fiút vagy leányt szül. Ha nincs annyi pénze, hogy egy bárányt vegyen, akkor hozzon két gerlét vagy két galambot: egyet égőáldozatnak, egyet pedig bűnért való áldozatnak. A pap végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul.”

 

           Hát, hogy lehet egy olyan ember, aki egy teremtett lény “az életszentség forrása”, akinek Isten megkegyelmezett és mentesítette a bűnből, még ha Krisztus földi édesanya is?

           A Római Egyházrendszer szolgái a prédikációikban azt is hangoztassák, hogy „Mária a kegyelem forrása” is.

           A Boldogságos Mária, nem Isten, hogy az Ő lényéből fakadjon, hogy tőle származzon az „élet szentség” és a „kegyelem”. Ő csak egyszerűen az Isten engedelmes szolgálóleánya.

           Tiszta esztelenség azt amit a Római Katolikus Egyházrendszer állít, és sajnos annyi ember meg sem gondolja, hogy az oltárok mögül milyen veszélyes dolgokat prédikálnak nekik.

           Ez által is elterelik az emberek figyelmét az Istennek tartozott tiszteletről és ráterelik egy női személyre, aki nem felel meg a Bibliai tanításnak és egyenesen rátámad még a Mindenható Isten tulajdon személyére is.

           Sajnálatos módon főleg a II Vatikáni zsinat után a 20-ik század közepétől, a Római Egyházrendszer sok mindenben felcserélte az Örök Istent egy női felistenített személlyel akinek megtévesztésből a Mária nevet adták. A Római     Egyházrendszer által hirdetett női kultusznak semmi köze sincsen a Bibliai Boldogságos Máriához, hanem a pogány Babiloni eredetű istennői kultuszt hirdetik kegyes keresztyén ruhába öltöztetve.

           Egy teremtmény „egészen Szent”-ként történő megszólítása és “életszentség forrásának” és „kegyelem forrásának” kinyilvánítása egy tiszteletlen Istenkáromló tanítás mely az Istenség tulajdon természetét rabolja meg és fosztja ki.

 

           Hiába is állítják a Római Katolikus hívek, hogy ők csak tisztelik Máriát, mert a gyakorlat és a Máriának mondott imák teljesen mást mutatnak. A Máriának hozott áldozatok (imádat, ünnepek és zarándoklatok) és az imák tartalma kimerítik teljes mértékbe a hódolatot és imádatot amire csak egyedül az Örök Isten jogos.

           Hiába mondják, hogy csak tisztelik a Szűzanyát, mert igazából nem a Biblia Máriáját tisztelik, hanem a pogány istennői kultuszokból eredő összeötvözött istennőt, akinek Róma megtévesztésből Mária nevet adott.

           Az istennői kultuszokra Astotert, Lilith, az Ég Királynő, Diána stb) az egész Ó Szövetségben találunk példát és még az Új Szövetségben is. De az Élő Isten haragja volt és van minden ilyen istennői kultuszon akármi is legyen a neve, mert ezek mögött megtévesztő sötét lelkek állnak, vagyis ördögök (a Biblia szerint).

          A Római Egyházrendszer nem csinált mást csak ezeket az istennő kultusz részeket, szertartásokat stb kiteljesítette, a pogány istennők tulajdonságait ráruházta Máriára, és a szobrokat át keresztelte Máriának.

 

           Befejezésül, csak annyit, hogy mindenki nyissa ki a szemeit, hogy hova is hajtsa a füleit, milyen tanításokra. Kitől erednek ezek a tanítások, Istentől vagy teljesen a másik oldalról?

 

           Ezért olvassuk a Bibliát napirenden imádsággal, segítségül híva az Úr Jézus nevét, hogy ne tudjon zsákmányt vetni belőlünk senki sem üres beszédekkel, amik nem az Élő Istentől vannak. Erre buzdít Pál apostol, mikor azt mondja, hogy: Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson.Kolossébeliekhez írt levél 2:8

 

           Tovább egy bátorítás amit Jézus mond mindenkinek:

Jézus mondja: “A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. János 6:63

biblia-olvasas.jpg

 

Drága olvasó, vegyed a Bibliádat bátorsággal a kezedben és tápláld a lelkedet az Isten minden beszédével, mert csak így tudsz eljutni arra, hogy megértsd a Mennyei Atya akaratát, és megértsd azt is, hogy Jézus Krisztus beszéde miért “lélek és örök élet ”számodra is, a kultikus pogány eredetű üres vallásosság teljesen értéktelen a Mindenható Isten szemében és nem fog vinni a mennybe az biztos.

 

Adjon a Mindenható Jóságos Atya kellő mennyei bölcsességet, hogy elkerülje a hamisság útját, minden Őt tiszta szívből kereső embert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12