Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ISTEN GYERMEKEI VAGY MÁRIA GYERMEKEI?

 

 

 

    „Mária mint mindnyájunk anyja”

 

 

Ez a dolog, a Római Katolikus tanítás következtetése miatt, ezernyi meg ezernyi imában és dicsőítésében található meg, amik a Római Katolikusok Máriájához szólnak. Ezt igazolja az elterjedt, tipikus „ Máriának odaszánási ima” is:

 

Ó Mária, leghatalmasabb Szűz és irgalom Anyja, menny Királynője és bűnösök Menedéke, odaszenteljük magunkat a te szeplőtlen szívednek. Lényünket és teljes életünket szenteljük neked: mindenünket amink van, amit szeretünk, amik vagyunk. Néked adjuk testünket, szívünket és lelkünket; otthonainkat, családjainkat és országainkat. Vágyunk az, hogy mindaz ami bennünk és körülöttünk van a tiéd legyen, és a te anyai áldásod jótéteményeiben részesüljünk.”

maria-gyermekei.jpg

              A Római Katolikus Egyház hivatalos hozzá állását ebben a témában is, meg lehet találni a Katolikus katekizmus 9 cikkely, 6 rész, 964-es pontjában, a megjelölt katolikus oldalon: “http://www.katolikus.hu/kek/kek00946.html#N98

 

I. "A Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta. Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt, meggyötört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány föláldozásába; végül maga Jézus Krisztus a kereszten haldokolva anyául adta őt a tanítványnak e szavakkal: “Asszony, íme a te fiad!" (vö. János 19,26—27)

 

II. “Jézus Mária egyetlen fia. Mária lelki anyasága azonban kiterjed minden emberre, akinek megváltására Jézus eljött....”

 

          Ezt a második Római Katolikus hivatalos hozzá állást meg lehet találni a katekizmus 2 fejezetében, 3 cikkely, 501-es pontjánál, vagy a http://www.katolikus.hu/kek/kek00422.html#N28 oldalon.

 

Ezeket a hivatalos hozzáállásokat a “II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, 58 és 63“ teszi hivatalossá. Ami Zsinat 1962 és 1965 között zajlott le.

 

 

 

A Szentírás fényébe

(az igeversek a Római Egyház Biblia fordításából lesznek idézve)

a-szentiras-fenyeben-1.jpg

           Ezt a tényt, hogy “Mária mindnyájunknak az anyja”, a Római Katolikus Egyház egyetlen egy Biblia részre támasztja éspedig a János 19:25-27 részre, amit kérem vizsgáljunk meg figyelmesen:

 

25. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. 26. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” 27. Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

 

          Nézzük meg a Bibliai igét figyelmesen és egészében, és rájövünk nagyon könnyen, hogy Jézus itt, nagyon is egyes számban beszélt.

          Az összetört szívű Boldogságos Máriát, Jézus rá bízta a tanítványára, azért, hogy gondját viselje. Ez nagyon is tisztán meglátszik a következőből, amit az apostol lejegyez: “Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány”. Vagyis itt János apostolról van szó, ugyanaz akitől a János evangéliuma is származik, mert ő volt ott a keresztnél.

 

        A Római Egyház szolgáinak a prédikációiból azokat a felfogásokat lehet leszűrni, hogy:

 

“Akkor amikor Jézus a tanítványnak azt mondta, hogy: „Asszony, nézd, a fiad!”, lényegében Jézus minket is örökbe adott Máriának és ily módon Mária, most a mennybe felvétele után a mi “Égi Édesanyánk” lett, és mindnyájunk “a Mária gyermekei vagyunk.”

 

Az apostolok ilyet nem hirdettek, a Bibliában még egy betű sem utal ilyenre, az első keresztyének tanításában és gyakorlatában teljesen idegenek voltak ezek.

Ez a felfogás nagyon is a napjaink felfogása és gyakorlata, és csakis kizárólag a katolikus egyház hozzáállása, a második Vatikáni Zsinat után, ami írva volt, hogy 1962-ben kezdődött és pár év alatt teljesedtek ki az egész dogmák és egyházi rendek.

 

 

De tovább nézzük meg, hogy mit is mond a Biblia az Isten gyermekségéről:

 

 

           Ebben a kérdésben is, hogy mikor lesz valaki Isten gyermeke, a Biblia által mindenki nagyon világosan megértheti, hogy Isten gyermeke valaki csak akkor lesz, amikor elfogadja személyesen hit által, tudatosan és saját akaratából Jézus Krisztust Urának és személyes Megváltójának. Mert, csak akkor kap az ember jogot a Mindenható Atyától, hogy az Ő gyermeke lehessen. Olvasd figyelmesen!

 

János evangéliuma 1:12-13 “Ám akik befogadták (Jézust), azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,...akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”

 

Galaták 3:26 “…..az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.”

 

           Olvassuk el nagyon figyelmesen a fenti igét, mert megint ellentétbe van egy másik Római Katolikus hivatalos tanítással, ahol azt tanítják és gyakorolják, hogy a kisgyermeket keresztségkor kijelenti a pap “Isten gyermekének és a mennyország örökösének”.

 

           A Bibliai igében tisztán látszik, hogy a Mindenható Atya csak akkor ad hatalmat (vagy jogot) valakinek, hogy az Ő gyermeke legyen, mikor elfogadta tudatosan, személyesen és hittel az Ő Fiát mint Megváltója. És a hit csakis hallásból van: „A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.Róma 10:17

          Tovább víve a fent említett gondolatokat, a Biblia tisztán kijelenti, hogy Isten gyermekei, maga Istentől születnek és nem emberi akaratból, mint ahogy ezt a Római Egyház papjai kijelentik a megkeresztelt kis gyermekekről. Nézd még egyszer az igéket:

Ám akik befogadták (Jézust), azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,...akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”János evangéliuma 1:12,13

 

           És a Biblia tanítása szerint Isten gyermekei csak egy módon lehetünk, vagyis Isten kegyelméből és akaratából, válaszul a mi személyes hitünkre Jézus Krisztusban.

 

           Nincsen semmi más tanítás és nem is volt az első keresztyének életében (akkor amikor még nem létezett a Római Katolikus Egyházrendszer).

           A Jézus Krisztusban vetett hit, ami egy teljes ráhagyatkozás, az egyetlen dolog amiért a Mindenható Atya örökbe fogad minket gyermekeinek, és mennyország örökösévé tesz. Nézzük figyelmesen csak az igéket:

 

“…..az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.”Galaták 3:26

 

De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, ...hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya!” Galaták 4:4-7

 

          Azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, arról is Isten maga tesz bizonyságot a Szentlélek által. Senki se elégedjen meg azzal, hogy egy egyház vezető kijelentette valamikor, akár kiskorában vagy nagy korában, hogy Isten gyermeke és a mennyország örököse:

 

De ti nem test, hanem Lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi.

A (Szent) Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:9 és 16

jezus-keze.jpg

          A Biblia azt is mondja, hogy Isten a gyermekeit Ő maga vezeti személyesen a Saját Lelke által:

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” Róma 8:14

 

            Visszatérve a Biblia azt mondja, hogy a Mindenható Atya csak Jézus Krisztus által tud minket a gyermekeinek fogadni, most az a kérdés merül fel kedves olvasó, hogy volt-e egy nap, amikor elfogadtad hittel és saját akaratodból Jézus Krisztust az életedben azért, hogy Isten gyermeke lehess te is igazából? Vagy Isten gyermekének tartod magadat, azért mert mások mondták ezt így neked?

 

 

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. 4Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből 5eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk; Efézusiakhoz írt levél 1:3-5

 

           Ha a válaszod az, hogy még nem vagy az Isten gyermeke Bibliai alapokon, vagy az, hogy még nem fogadtad be személyesen Jézus Krisztust mint személyes Megváltódat, akkor a következő sorokban lesz írva egy egyszerű ima példa, hogy hogy is lehetsz igazi Isten gyermeke, az Isten egészséges szava alapján.

           Ki hangsúlyozva az, hogy a lenti ima csak egy példa és nem varázs ige. Ezt te is elmondhatod egyszerűen a te saját szavaiddal is, sőt ajánlott is a saját szavaidat használni, de próbáld ne kihagyni a következő dolgokat, mert ezek is mind a Bibliára alapoznak és egyben az üdvösség evangéliumát is egyben foglalja, ami az 1 Korinthus 15:1-4, a Róma 10:9,10 és 13 és az Apostolok Cselekedetei 4:12-ben vannak leírva:

„Jóságos Istenem! Bevallom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a Te megbocsátásodra (itt el kell mondani személyesen Istennek minden olyan bűnt, ami eszedbe jut és nyomaszt! ). praying.jpgIgazán bánom a bűneimet, és alázattal kérlek, hogy bocsáss meg és tisztíts meg engem a Krisztus vére által! Igazíts meg Istenem és fogadj el mint gyermekedet. Hiszem, Úr Jézus hogy értem ontottad a véredet, és helyettem is meghaltál a kereszten, és hogy fel is támadtál az én üdvösségemért. Hitben elfogadlak téged Jézus Krisztus Uramnak és személyes Megváltómnak, és hitben elfogadom az Általad felkínált örök élet ajándékát. Tartsál meg kérlek a te kegyelmedben, és a Te segítségeddel, ígérem, hogy Téged szolgállak, amíg élek. Ámen”

 

 

...a bűn zsoldja (fizetsége) halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” Rómaiakhoz írt levél 6:23 

 

           Ha ez az ima kifejezi azt, amire vágytál, térj vissza és mond el teljes szívből, vagy mondjál valami hasonlót a te saját szavaiddal teljes őszinteséggel.

           Ha teljes szívedből megvallottad a bűneidet személyesen Istennek és megbántad azokat, akkor üdvözlet az Isten nagy family_at_the_cross_of_jesus_christ_cg8p053906c_th-1-.jpgcsaládjában, ami minden olyan emberből tevődik össze akik Jézust befogadták személyesen az életükben, vallás felekezettől függetlenül.

           Meglátod, hogy nagy változások fognak történni az életedben. Ha teljes szívből mondtad az imádat, akkor új és örök életed van Krisztusban: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott.2 Korinthus 5:17,18.

 

Mert ennek a tanúságnak az a tartalma, hogy Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő Fiában van. Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete, aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete. Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy megtudjátok: örök életetek van.” János első levele 5 fejezet, 11-től 13-as igeversig.

 

           Ezt észre fogod venni elsősorban abban, hogy egy lelki nyugalomban lesz részed, amit az örök élet biztonsága idézi elő és Krisztus elveszi a bűneid terhének súlyát. Érdekelni fog a kimondottan a Biblia és meg kezded igazából először érteni. Egy kimondhatatlan vágyad lesz, hogy jobban meg jobban megismerd az Istent és az Ő igazságait a Bibliából. Vágyni fogsz más igazi keresztyének közé, vágyni fogsz imádkozni minden nap akár többször is saját szavaiddal és hálát fogsz adni Istennek és Jézusnak az elfogadásodért és a megmentésedért sok sok hála imában.

           A bűnös életmód kezd csökkenni és kezd zavarni a bűn. Nem fogsz tudni tovább egyet érteni a bűnnel, még a mások által elkövetett bűnnel sem. Az elrontott életed amit az Isten nélkül építettél kezd helyre állni és el kezdesz Istennek élni, és sok más jó dolog fog történni az életedben.

           Ezeket alá tudja támasztani annyi millió ember, akinek Krisztus az élete része lett. Ezek mind a Szentlélek hatása és közreműködésével történnek minden megmentett ember életében.

           Ha elmondtad a fenti ima példát, vagy hasonlót a saját szavaiddal és ezekből a jelekből egy sem jelent meg szép lassan, akkor kell még gyakorolni az őszinteséget, mert Isten nem áll szóba felületes bűn megvallással, sem álarcos emberekkel, akik be akarják csapni Őt és eszük ágában sincs elhagyni a bűneiket, mert: „Az Úr az égből letekint, s látja az emberek fiait mind. 
Hajlékából látja mindazokat, kik a földön élnek. 
Ő alkotta mindnyájuk szívét és ismeri minden tettüket” Zsoltárok 33:13-15

 

 

 

Báránybőrbe bújtatott veszélyes vallásosság.

 

 

Vigyázzunk nagyon magunkra, hogy mire alapszik a mi hitünk, az Isten teljes és egészséges szavára, a Bibliára, vagy emberi elmének a szüleményeire? Ezt vizsgálja meg és válaszoljon meg saját magának, minden kedves olvasó, akár Római Katolikus, akár nem.

baranyborbe-bujt-veszejes.jpg

Az Isten egészséges írott szava az igazi Isten gyermekei hitének az alapja.

Neked mi a hited alapja? Az amit kijelentett nekünk az Isten az írott Igéje által, vagy üres vallásosság, ami mind emberi tanításokra alapszik?

 

          Jézus figyelmeztet és nem is hiába teszi:Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.16Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét?Máté evangéliuma 7:15,16

 

           Vagy a Kolossébeliekhez írt levél 2:8,9 Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. 9Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.

 

Tovább a Bibliai következtetése az is, hogy: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek..Judás 1:3

 

           Hát kedves olvasó tusakodjál a hitedért, imádkozva a Mgasságos Istenhez a saját megmentésedért, ha még nem tetted, olvasd naponta imádságos lelkülettel a Bibliát, kezdve az Új Testamentummal, ha még eddig nem olvastad. Kérjed a Jóságos Istent a Jézus nevében, hogy adja meg a Szentlélek vezetését, hogy tudd megérteni azt amit ólvasól.

           Ha észrevettél valamit ami nem egyezik meg az eddigi hiteddel, és Isten rámutatott az igéje által, hogy a hited téves, akkor imádkozzál, és jöjj személyesen Jézushoz, mert Ő mondja akár neked is ma:

 

....aki hozzám jön, nem taszítom el.János 6:37

 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” Máté 11:28

 

 Az a foglom, hogy “Mária az egész keresztyén ember anyja”, és, hogy “mindnyájunk Mária gyermekei vagyunk”, az első századi keresztyének életében, gyakorlatában és az apostolok tanításában nem jelenik meg és nagyon is idegen.

 

Nagyon jól látszik, hogy egy Bibliai igazságot elcsavartak, és ez még egyszer bebizonyítja a Római Katolikus Egyház kétszínű beszédét, amivel elterelik az emberek figyelmét az igazi Isten tiszteletről.

 

Az utolsó évek gyakorlatait és prédikációit megfigyelve az úgy nevezett ”Mária búcsúkon”, de nem csak, észre lehet venni, hogy az embereket azzal áltassák és altassák, hogy ne féljenek, mert Mária gyermekei és ez által Isten gyermekei is.

Ilyeneket prédikálnak az embereknek: “Már megvagyunk váltva és minden a legnagyobb rendben van, mindenki üdvözül” (itt a mindenki alatt csak a Római Katolikusokat kell érteni, mert a római katolikus felfogás szerint csak azok üdvözülnek akik a Római Egyházrendszerhez tartoznak és csak azok az igazi hívők).

Ilyeneket a Római Egyház szolgái hirdetnek és prédikálnak, csak nagyon sajnos, hogy nem felelnek meg a Bibliai valóságoknak, és ami a legveszélyesebb az az, hogy lábbal tapodják az Isten szavát.

 

           A Biblia szerint tisztán meg lehetett látni, hogy hogyan lehet valaki Isten igazi gyermeke. Tisztán kifejezik a Bibliai igék, hogy Isten gyermekei csak a Jézus Krisztusba vetett személyes megvallott hit által lehetünk.

 

           Mind ezek után döntse el minden olvasó, hogy hova is tartozik, mert a Biblia csak két gyermekséget ismer, éspedig Isten gyermekeit vagy az ördög gyermekeit emlegeti. Mária gyermekeiről nem említ sehol egy szót sem. Sem a Biblia, sem a korai keresztyénségből fennmaradot iratok.

           A „Mária gyermekei” fogalom, nagyon is új fogalom (1962-1965 utáni), és a Bibliától teljesen idegen.

 

           János apostol a levelében tisztán kimondja, hogy vannak Isten gyermekei és az ördög gyermekei: "Erről ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai.

Aki nem az igazságosságot teszi, az nem Istentől való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét. ..."  János első levele 3:10,11

 

           Ez utóbbiakról Pál apostol úgy nyilatkozik, hogy„a hitetlenség és a harag fiai, akik a gonosz hatalma alatt vannak”  Efézusiakhoz írt levél 2:1-5.

 

           Befejezésül csak annyit, hogy ha abban a helyzetben vagy, hogy ezeket a dolgokat először hallod, akkor ne hagyd abban a kutatást, az imádkozást (de csak a Magasságos Istenhez Jézus nevében), és járj utána a dolgoknak.

           Engedelmeskedjél az Isten írott igéjének, mert az Isten az, Aki tud vezetni az Ő Szentlelke által, a Biblia sorai által. Kérjed az Isten segítségét imában. Kérjed az Atya Istent, hogy Jézus Krisztus nevében adjon lelki látást, nyissa meg a szemeidet és segítsen meg a Szentlélek által, hogy lásd tisztán a dolgokat.

           Az Úr Jézus Krisztust hívd segítségül imában és fogadd el Őt személyes Megváltódnak, mert: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” Rómaiakhoz írt levél 10:13.

 

           Olvasd a Bibliát naponta kezdve a János evangéliumával vagy az Új Szövetséggel és meg fogod látni, hogy az Isten maga, a Biblia által, a helyes útra és helyre fog terelni, és meg fog óvni a sötétség és a hamisság útjától, amin sajnos annyi sok ember van napjainkban, egyszerűen azért, mert nem nyissák ki a szívüket az Isten szavának, a Bibliának és nem olvassák azt.

 

 

A Jóságos Isten áldjon és az Ő kimondhatatlan kegyelme által védelmezzen minden őszinte szívű embert, aki tiszta szívéből keresi Őt.

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12