Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A RÓZSFÜZÉR A SZENTLÉLEK MUNKÁLYA?

 

 

 

 

 

 

II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről:

 

           1. A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására.....

           A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása.[2] Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

Forrás: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről. http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=41

 

 

A Biblia fényében:

biblia-2.jpg

           Nézzük meg csak, a Szentlélek szerepeit az emberek életében:

           A Szentlélek Úr Istennek az ember életében igen nagy jelentősége van. Ugyan is, mielőtt Jézus magukra hagyta a tanítványokat és vissza ment a mennybe, megígérte nekünk, hogy : „...én veletek vagyok mindennap, a világ végéig”. Máté 28:20

Ez a csoda elkezdődött az első Pünkösdkor, mikor a tanítványok és a nagy sokaság aki megtért megkapták a Szentlélek ajándékát. És folytatódik azóta a mai napig is, és Jézus Krisztus a Szentlélek által irányítja az övéit: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Róma 8:14

Amikor valaki tiszta szívből megtér Istenhez, Jézus Krisztus megmenti, és újat teremt abból az emberből a Szentlélek megújító ereje által.

Tovább nézzük csak, hogy mit tesz értünk ma is a Szentlélek Úr és Isten:

 

- A Szent Lélek szeret: Róma 5:5 A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

 

- A Szent Lélek közbenjár és kimondhatatlanul fohászkodik értünk:

Róma 8-26,27.Gyöngeségünkben segítségünkre siet a (Szent) Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A (Szent) Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S Ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.

 

           - A Szent Lélek velünk van: Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! 2 Korinthus 13:13

 

           - A Szent Lélek megpecsétel minket a teljes váltság napjáig, ha Isten népe közé tartozunk:

Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.Efézus 4:30

 

- A Szent Lélek által írja a Mindenható Atya az Ő dicsőséges tőrvényeit a mi szívünkbe:

....mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.Jeremiás 31:33

....nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.2 Korinthus 3:3

 

           - A Szent Lélek az Aki kijelenti nekünk az Istennel kapcsolatos dolgokat, megtanít minket az Istennel való dolgokra, megvigasztal, és Krisztushoz vezet: S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. János evangéliuma 14:26

 

...amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. János evangéliuma 16:13-15

 

Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. János evangéliuma 15:26

 

          - A Szent Lélek az Aki megfedi a világot és rámutat az embereknek az elveszett bűnös állapotára: Amikor eljön (a Szentlélek), meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. János evangéliuma 16:8

 

           - A Szent Lélek lelkileg újjá szül minket. Megújítsa, életre kelti a bűn miatt halott lelkünket: „Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, Titus 3:4-6

 

- A Szent Lélek munkája által látszik meg az ember életében a változás, a megtérés után:

...A (Szent) Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.Galaták 5:22,23

 

- A Szent Lélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk, és vezeti az Isten gyermekei életét:

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai....A (Szent) Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:14 és 16

 

           - A Szent Lélek, Isten gyermekeiben lakozik: Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek? Aki lerontja az Isten templomát, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az.” 1 Korinthus 3:16,17

 

 

A Szent Lélek a szerzője a Szentírásnak:

 

2 Timóteus 3- 16,17 Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.”

 

Péter második levele 1:21 Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek.

 

 

Tovább vizsgáljuk meg csak egy kicsit a pápa állítását miszerint a rózsafüzér a Szentlélek munkája.

 

           Ez nagyon fontos lehet, mert nagyon veszélyes lehet olyan dolgot, a Szentlélek munkájának tulajdonítani ami nem az.

 

           A Biblia tisztán kijelenti, hogy a Szentírás a Szentlélek műve. Az egyetemesen elfogadott dolog, hogy az utolsó apostol halála után Isten egyenes írott kijelentése az emberek felé lezárult.

 

           Jézus azt mondta az apostoloknak mielőtt szenvedett, hogy: „...a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. János evangéliuma 14:26

 

...amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.......” János evangéliuma 15:13

 

Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. János evangéliuma 15:26

 

           A három ige vers alapján tisztán meg lehet látni, hogy Jézus azt mondja az apostoloknak:

 

  • A Szentlélek megtanítja őket mindenre amire szükségük lesz.

  • A Szentlélek eszükbe juttat mindent amit Jézus mondott nekik.

  • A Szentlélek elvezéreli őket minden igazságra amire szükségük lesz.

  • A Szentlélek bizonyságot tesz majd Ő róla.

 

 

           Ezek szerint a rózsafüzér gyakorlata nem a Szentlélek munkája a keresztyén egyházakban mert:

 

           - A római vallásos rendszer csak a középkor 1500-as évek után kezdte alkalmazni és terjeszteni ezt a fajta ismétlésre alapozott ciklikus és kőrszerű ima gyakorlatot.

           Ha annyira fontos lett volna ez a fajta imagyakorlat, akkor Jézus is gyakorolta volna, említette volna, és az apostoloknak is a Szentlélek eszükbe juttatta volna.

           Ha annyira fontos lett volna, az apostolok is említették volna és hagytak volna hátra tiszta tanítást róla a leveleikben, de nem hagytak, mert Isten nem rendelt ilyen fajta pogány eredetű gyöngyökre történő ima gyakorlatot.

 

           - Az első századok keresztyénei nem gyakoroltak ilyen fajta körkörös, ciklikus ismétléses imát és nem használtak gyöngysorozatot az imádságaik közben, pedig már abban az időben a keleti vallások (hinduk és butha követői) már használták a gyöngysorozatkat.

 

          - A rózsafüzér ismétléses gyakorlata nem egyezik meg Jézus tanításával, sőt ellent mond annak a parancsnak, amit Jézus mond a Máté 6-ban:

Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.

 

           Itt a “szó szaporítás” görög megfelelője szó a “bata logos” vagy battalogēsēte , ami azt is jelenti, hogy “ismétlés”, “értelmetlen szó” vagy “értelmetlen ismétlés”.

 

           - A rózsafüzér ima gyakorlatban egy Mária nevezetű női személy van előtérben téve, azzal, hogy jóval több ima neki szól mint mindenki másnak, aki említve van a körszerű imákban.

Ha a rózsafüzér imagyakorlat a Szentlélek munkája lenne, akkor a Biblia szerint csakis Jézusról tenne bizonyságot és csak Őt jelentené ki.

 

- A Biblia által a Szentlélek sok esetben tisztán figyelmeztet, hogy súlyos büntetéssel jár a Biblia tanításához hozzá adni valamit, akár tanítást, akár gyakorlatot.

A Szentlélek és ez által maga az Isten nem tapodja a saját rendeléseit azzal, hogy Krisztus után több mint 1500 évre rendeljen egy új ima gyakorlat formáját a keresztyéneknek.

 

           - A rózsafüzér új imaformája behozása által a római rendszer hazuggá teszi Krisztust, mert Jézus megígérte, hogy: „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket,..”

 

           Jézus vajon hazudott és nem tanította meg mindenre az apostolokat? Ezért a Római Egyház szolgáinak a Szentlélek által adnia kellett új rendelést az ima gyakorlattal kapcsolatosan?

 

           Természetesen, hogy nem, és logikus, hogy a rózsafüzér ima gyakorlat, nem Istentől van, nem a Krisztus rendelése és ezért nem a Szentlélek munkája.

 

           Jézus tisztán kifejezi a fent említett igékben, hogy az Igazságnak Lelke, vagyis a Szentlélek megtanítja az apostolokat minden igazságra.

           Azt is megmondja Jézus, hogy amit a Szentlélek megjelenít, azt nem magától veszi, hanem Tőle.

           Mivel Jézus nem tanított a rózsafüzér ima gyakorlatról és az apostoloknak sem hagyott hátra ilyesmit a mennybe menetele után, a Szentlélek nem jeleníthet meg semmi más dolgot, ami nem Jézustól származik.

 

           Ezért a rózsafüzér ima gyakorlat elég világos, hogy nem a Szentlélek munkája.

 

           A rózsafüzér ima gyakorlat nem a Szentlélek munkája, azért mert a Római Katolikusok mikor ezt a fajta imát gyakorolják egy Mária nevezetű női személyt szólítanak meg. Tőle várnak esedezést, közbenjárást, segítséget, vigasztalást és így tovább.rozsfuzer.jpg

 

           A Biblia tisztán kijelenti, hogy az esedezést, a közbenjárást, a segítséget, a vigasztalást mind a Szentlélek Úr Isten végzi el az Isten népéért.

           Az Isten nem változtatta meg az évszázadok során a Szentléleknek ezeket a szerepeit és nem adta által egy teremtett női személynek. Ezért azok az imák, amik nem az Istennek szólnak egyenesen, és nem a Szentlélek segítsége és közbenjárása által történnek a Jézus Krisztus nevében, mind értéktelen vallásoskodások és nem lehetnek kedvesek Istennek.

 

          Júdás apostol is ugyan azt tanácsolja, hogy imádkozzunk a Szentlélek által és nem gyöngysorozatok segítségével, ismételgetve a betanult imákat: De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmáraJúdás levele 1:20,21

 

           Minden kedves olvasónak az az ajánlat, hogy mikor   imádkozik, szólítsa meg egyenesen, a saját szavával a Mindenható Jóságos Atyát, Jézus Krisztust a mi Urunkat és az Szentlélek Úr Istent.

           Naponta vegye elé ha lehet a Bibliáját és tudakozza a Szentírást és Isten ily módon kinyilatkozik minden őszinte Őt kereső embernek. biblia-9.jpg

           Szükség a Biblia olvasásakor kérni a Mindenható Atya Istent, hogy a Jézus Krisztus nevében és az Ő érdeméért adja meg a Szentlélek segítségét, hogy megértsük az Ő akaratát, hiszen a Szentlélek a Biblia szerzője és Ő az aki meg is tudja értetni velünk emberekkel.

 

Adja meg mindezeket a Jóságos Atya Isten minden olyan embernek, aki tiszta szívből keresi a Hozzá vezető utat.

 

 

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12