Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A RÓZSAFŰZÉR ÉS A JÉZUS TANÍTÁSA

 

 

 

Az előző leírásban tisztán meg lehetett látni, hogy a gyöngyökre való imádkozás egy pogány eredetű gyakorlat és semmi köze az igazi keresztyénséghez és az egészséges Isten tisztelethez.

Ebben a leírásban a gyöngyökre való imádkozás gyakorlata szemben lesz állítva a Biblia tanításával, nagyrészt Jézus szavaival.

 

Ez a gyakorlat napjainkban a “keresztyénség” körében a Romai Katolikus és Ortodox egyházköreiben nagyon gyakori, annak ellenére, hogy például a Római Katolikus Egyház katekizmusa hivatalosan nem említ semmit sem erről a gyakorlatról.

         Az évszázadok során a pápák voltak akik engedélyezték ezt a fajta gyakorlatot, az első fontos dátuma az Szent V. Pius 1569-ben kelt bulláját a Consueverunt romani Pontifices-t lehet megemlíteni.

        Ebben nagyon világosan le van írva, hogy Szent Domonkos kialakított egy új imamódotmelyet rózsafüzérnek vagy a Boldogságos Szűz Mária zsoltárjának neveznek –, melyet ezután az egész Római Egyházban propagálni kezdett.

        Ez az imamód abból áll, hogy a Boldogságos Szűz Máriát 150 Ave Mária – Dávid zsoltárjai számának megfelelően – felmondásával tiszteljük, miközben minden 10 Ave Mária után egy Miatyánkot toldunk be, valamint a mi Urunk Jézus Krisztus élete titkainak szemlélését.

Forrás:http://www.katolikus-honlap.hu/0707/ave.htm

 

          Egy másik fontos dátum az az, amikor XIII. Leó, aki 1883 szeptember 1-én tette közzé Supremi apostolatus officio kezdetű enciklikáját. E fontos dokumentum kezdete volt számos egyéb, a rózsafüzérre vonatkozó megnyilatkozásnak, és úgy mutatta be, mint hatékony spirituális segítséget a társadalom bajaira.

Forrás: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=41#RV1

 

Napjainkban az egyik nagy gyakorlója a rózsafüzér imádságoknak az II János Pál pápa volt, aki engedélyezte ezt a fajta gyakorlatot, sőt buzdította az élete során a rózsafüzér imádságok gyakorlását.”

 

         Ferenc pápa, ha teheti rózsafüzért osztogat az embereknek. Kicsi gyógyszeres dobozban, használati utasítással, amiben minden fajta ámításokkal próbálja buzdítani az embereket, hogy gyakorolják a rózsafüzér imákat. Forrás: http://www.ekif-vac.hu/?page_id=1303

 

        Köztudott dolog, hogy a Római Katolikus Egyház körén belül az évszázadok során kialakult egy Mária nevezetű isteni tulajdonságokkal rendelkező női személyiségnek a kultusza, akinek még gyöngysorozatot is tulajdonítottak, és arra való imádságokat hoztak létre, amik első látásra nagyon bölcs dolognak tűnek és teli van kegyes beszéddel.

 

        Kedves Római Katolikusok, az imagyöngyökre való ismétléses imádság, vagyis a gyöngysorozatra való imádság jelen van minden olyan kultúrában és vallásban napjainkban, akik Krisztus Istenségét tagadják és nem fogadják el, mint például az Iszlám, a Buddhizmus, a Hinduizmus és sok mások.

        Amúgy a Római Katolikus Egyház az utolsó nagy vallás, amelyik befogadta a gyöngysorozatra való ciklikus ismétlő imádság gyakorlatot, és a gyöngy sorozatok eredetét vissza lehet vezetni egészen az ősi Babilonig, ahol a pogány Baál papok kezdték használni, akik teljesen sátánikus szertartásokat tartottak, mint például a csecsemők feláldozása.

 

        Tisztán tudott, hogy a gyöngysorozatra való imádságok ismétlésre alapszanak, de a Biblia Istene ilyet nem kér, sőt Jézus figyelmeztet, hogy ne ismételgessünk mint a pogányok mikor imádkozunk. Ezt meg lehet találni a Máté 6:7,8-ban: Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.”

 

        Itt a “szó szaporítás” görög megfelelője szó a “bata logos” vagy “battalogēsēte” , ami azt is jelenti, hogy “ismétlés”, “értelmetlen szó” vagy “értelmetlen ismétlés”.

 

        Itt ebben az igerészben Jézus figyelmeztet, hogy ne ismételgessünk értelmetlenül, és az apostolok sem hagytak semmi olyat hátra, hogy Jézus földi édesanyának, a Boldogságos Szűz Máriának, valami köze is lenne valamilyen féle ismétlésre alapozott ciklikus imádságokhoz, főleg Babiloni eredetű gyöngysorozatra való imádságokhoz.

        Ezeket a dolgokat az emberek adták rá, áltvéve a pogányságból és nagyon sok embert megtévesztenek ezzel, mert vallásos ruhában van öltöztetve.

 

        Jézus Krisztus megmondja tisztán, hogy hogy szükség imádni Istent, éspedig:

elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma 4:23,24

 

        Sőt Jézus azt is elmondja, hogy egyenesen hozzá kell jönni akármilyen problémával: „Gyertek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” Máté evangéliuma 11:28

 

        A Biblia azt is elmondja, hogy az egyetlen közbenjáró az Isten és az emberek között az Jézus Krisztus:

Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus” Timóteushoz írt első levél 2:5

 

 

        Az Isten igéjével szemben a rózsafüzér semmi más csak egyes megtévesztett emberek eszköze, hogy némi tévesztő vallásos és legyengített Bibliai igazságok által, elterelik a Bibliát nem olvasó emberek figyelmét az igazi Isten imádatról.

        Sajnos eltereli az emberek figyelmét maga Jézus Krisztusról is, a Vele való közösségről, és ráirányítja egy emberileg kitalált, felistenített női személyre, akinek megtévesztő módon Mária nevet adtak, és akitől annyi millió ember segítséget vár.

        Nagyon sajnos, hogy napjainkban a Bibliai Boldogságos Mária és a Római Katolikus Egyházrendszer által bemutatott felistenített Mária női személy között, csak a név maradott közös.

 

Ezeknek a Mária-dogmáknak nem egyéb a céljuk, mint hogy Máriát kiszakítsák természetes körülményeiből, és a neve alatt egy olyan erőt részesítsenek kultikus tiszteletben, aki viszont már egy emberfeletti lény.

Ezért a Bibliában szereplő Boldogságos Mária, Jézus földi édesanyja nem azonos azzal a Máriával, akiről Aquinói “Szent” Tamás azt állította, hogy egy speciális, csak neki járó, különleges, rendkívüli tisztelet (hiperdulia) illeti meg.

Ráadásul a gyakorlatban a Máriához mondott imák nem állnak meg az egyébként szintén elfogadhatatlan rendkívüli tiszteletnél, hanem kimerítik az imádás kategóriáját, ami a Biblia szerint viszont egyedül csak Istent illeti meg.

Ha tehát valaki részt vesz korunkban divatos kultikus Mária tiszteletekben, egy olyan okkult (ördögi) teológiai rendszerbe keveredik, amely a Szentírásból semmiképpen nem igazolható. Még akkor sem, ha az egész gyakorlat keresztény teológiába van beágyazva, és nagyon vallásos hangulat veszi közre.”

Forrás: http://www.ujexodus.hu/korrajz/megtevesztett_teremtmenyek

 

         Maga az Úr Jézus elítéli az imák végtelen ismétlését, mert ez nem kedvesek Istennek. Az egész Bibliában nem találunk két egyforma imát vagy utasítást arra, hogy ismételni kell az imákat vers szerűen és ciklusokban vagy kőrszerűen, mint ahogy a rózsafüzér társulatok is teszik együtt a hindukkal, a muszlimokkal, a buddhistákkal és sok más pogánnyal együtt.

 

Jézus amikor imádkozott például, a legtermészetesebb módon egyszerű savakkal mondta el az imáit. Mi akik keresztyéneknek nevezzük magunkat, vagyis Krisztus követőinek, miért kellene másképpen tennünk?

 

A Bibliában az Ószövetségben is találunk sok imát, amik egyszerű szavakkal vannak megfogalmazva és nem ismétlődnek és egyenesen Istennek szólnak,

Ezért azok, akik azt hiszik, hogy kedvesek a Magasságos Isten előtt azzal, hogy órákon át imádkoznak számolva az imáikat pogány eredetű ima gyöngyökön, ismételve őket, gondolják által a dolgokat, mert a Biblia nem támogatja ezzel a gyakorlataikkal. Sőt Jézus elítéli az ismétlést és az értelmetlen imát, mert ezt a pogányok gyakorolták és gyakorolják mai nap is.

 

Példa a Királyok első könyvében a 18-as fejezetben, ahol 400 Baál pap reggeltől estig értelmetlenül ugyanazt ismételve imádkozták, teljesen eredménytelenül.

Illés próféta egyszeri és egyszerű imájára az Élő Istenhez, tűz jött az égből, megszégyenítve a papokat és megrémítve az egész zsidó népet.

 

Meg kell jegyezni azt, hogy Isten nem a puszta szavakat várja el tőlünk. Az érték nem abban rejlik. Még a mennyiségben sem rejlik.

Az üres szavak nem gyönyörködtetik az Istent. Az Isten a szívünk állapotát nézi, a lelkületet ami bennünk van és amivel elvárja, hogy imádjuk Őt. Az Istennek nem a mennyiség számít, hanem a mi szívünk állapota, az őszinteségünk és a Hozzá való ragaszkodásunk.

A “ne szaporítsátok a szót” kifejezés nem a buzgó és szívből fakadó őszinte imát tiltja, vagy a kéréseink megismétlését, amik az imában kitartásunknak eredménye, hanem a versszerű, helyzetünktől vagy kérésinktől független, értelmetlen kultikus, ciklikus imákat.

 

Képzeld el kedves olvasó, hogy édesanyád megkérdezi tőled, hogy milyen volt az iskolában és te rávágsz válaszul ötször egy betanult Petőfi verset, aminek nincs semmi összefüggése a kérdéshez és nem is ad választ édesanyádnak. Hát nem vinne el édesanyád az elme gyógyászhoz, főleg ha ezt éveken keresztül ismételnéd?

 

Pont így hangzik az Istennek is a félszájjal elhadart versszerű betanult ima, amit ismételgetnek egyesek, éveken keresztül, sajnos olyanok is akik “keresztyéneknek” nevezik magukat.

 

Az Isten egy személyes Isten mint egy Atya, és úgy ahogy az Úr Jézus eljött a földere és beszélt az emberekkel és az emberek beszéltek Vele, pont úgy kell és lehet ma is beszélni Istenhez, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, szabadon, egyszerű szavainkkal és természetesen.

 

A rózsafüzér imádatokban van némi vallásos bölcsesség, de eltereli az ember figyelmét a személyes, egyéni és szoros kapcsolatról, ami Jézus Krisztussal szükség, hogy meg legyen minden embernek, aki keresztyénnek mondja magát.

 

A rózsafüzér imádók nem lélekkel és a Szentlélek szerint imádkoznak, úgy ahogy azt a Biblia mondja, hanem értelmetlen ismétlés által, és egy Mária nevezetű személyt helyeznek az első helyre, aki nem egyezik meg a Bibliai Máriával, mert isteni tulajdonságokkal rendelkezik.

Ezzel megtámadva és helyettesítve az Atya Isten Szentségét, Jézus Krisztus megváltó munkáját és a Szentlélek tanító és közbenjáró munkáját és szerepét is.

 

Csak három igevers lesz ide említve a fent említett dolgok alátámasztására.

A “keresztyén” rózsafüzért imádkozók, azt állítják, hogy ez a Mária személy az, aki őket megtanítja dolgokra akár imádkozni és közben is jár és esedezik értük.

De a Biblia a Szentlélek Úr Istennek tulajdonítja ezeket a munkákat: De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.Júdás levele 1:20,21

 

        Jézus mondja: S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. János 14:26

 

Gyöngeségünkben segítségünkre siet a (Szent) Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A (Szent) Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S Ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.Róma 8:26,27

 

Minden ember gondolkodjon el és fontolja meg jól, hogy kinek akar szolgálni, az Istennek vagy az embereknek.

Józan ésszel vizsgálja meg azt is, hogy mi a hite alapja, az Isten egészséges szava vagy emberek által kitalált vallásos ruhába öltöztetett tanítások.

           Egy méreggel teli üvegnek ha kicseréljük a címkéjét és azt írjuk rá, hogy menta szörp, attól a mérget nem hatástalanítottuk. A méreg méreg marad, akármit is ír a címke.

           Pont így ha egy veszélyes és az Isten előtt utálatos pogány gyakorlatot, ha fel öltöztettetett a Római Egyház némi keresztyén kegyességbe, attól csak pogány szokás marad, veszélyes és az Istennek szemébe ugyanolyan utálatos marad.

           A rózsafüzér esetében is a Római Egyház csak a címkét cserélte le, és a méreg nem lett hatástalanítva a címke csere miatt.

 

Ezért, ha érintett, kérem kutassa végig az Isten írott szavát és ne higgyen senki másnak, csak az Istennek, és meg fogja látni, hogy a rózsafüzérre nincsen utalás és a Bibliai Boldogságos Szűz Máriának nincsen semmi, de semmi köze a pogány Babiloni eredetű gyöngysorozatokhoz és az arra való ismétléses ciklusos imádságokhoz.

 

Nagyon kell vigyázni, mert az Isten figyelmeztet, hogy: Aki ezen túlmegy, és nem marad meg Krisztus tanításában, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja.János apostol második levele 9 vers.

 

Mert ennek a tanúságnak az a tartalma, hogy Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő Fiában van. Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete, aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete. János apostol első levele 5:11,12

 

Befejezésül csak annyit, hogy adjon a Jóságos Mindenható Isten sok áldást, minden Őt tiszta szívből kereső embernek, hogy a következő alkalommal mikor imádkozni fog, igazából átláthatja azoknak a szavaknak a súlyát amiket elmond és át is élhesse az Isten végtelen szeretetét és kegyelmét Jézus Krisztus és a Szentlélek vezetése által. Ámen

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12