Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY

    

 

 

 

           Ebben a leírásban a Biblia nagyítójának fényében lesz téve a Római Katolikus Egyház tanítása, miszerint a Jelenések könyve 12 fejezetében, a “napban öltözött asszony” az a Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus földi édesanya.

 

           A Bibliai igeszakaszok a Szent István Társulat által fordított Katolikus Bibliából a http://szentiras.hu/ oldalról lesznek bevágva, de ahol a helyzet megkéri, fel lesznek használva a kulcs igeversek a Károly Gáspár régi fordításából is a http://biblia.hu/ oldalról, és meg lesz jelölve pontosan, hogy mikor van használva ez a fordítás van.

 

Jelenések 12- “1. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.

2. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.

a-napba-oltozott-asszony.jpg

3. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona.

4. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét.

5. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához.

6. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.

 

 

A Katolikus egyház tanítása:

 

           A Római Katolikus Egyház úgy nyilatkozik erről az igeszakaszról és úgy tanítja a híveit, hogy ez az igeszakasz Máriáról szól, aki győzedelmeskedett a sárkány felett. Sárkány, aki a 9 igevers szerint az maga a sátán. Ezeket a dolgokat a katolikus egyház főleg azokon a búcsú ünnepeken hirdeti amelyek Máriához kötődnek mint például a “Nagyboldogasszony” ünnepe, ami Augusztus 15-kén van minden évben.

 

           Egy másik állítása és tanítása az az, hogy a gyermek az maga Jézus Krisztus, és az igeszakasz rámutat arra az időszakra, amikor Heródes elől Mária, József és a kis Jézus elmenekültek Egyiptomban, de erre a Római Katolikus Egyház nem tesz hangsúlyt, mert a búcsú ünnepeken Mária személye és hősies cselekedetei szoktak lenni a központi témák.

 

 

A Biblia fényében:

 

Azért, hogy megláthassuk pontosan, hogy mit is jelentenek pontosan ezek az ige versek, meg kell értsünk előbb, néhány szabályt, amit a szakértők használnak akkor, amikor a Bibliát értelmezik.

 

           1. Szükség megkeresni és számba venni a kulcs szavak görög vagy héber más értelmét is.

 

           2. Szükség megfontolni az igeverset és oly módon megvizsgálni, hogy ne mondjon ellent más igeverseknek a Bibliából. Más szavakkal, sohasem szabad kiragadni a szövegkörnyezetből egy vagy két igeverset és egész tanításokat csakis ezekre alapozni, mert nem helyes és könnyen ellenmondásban kerülhetünk más igeversekkel.

 

           3. Szükség józanul megfontolni a keretet, vagyis a szövegkörnyezetet, azért mert a Biblia nagyon szépen elmagyarázza saját magát. Nem kell sokat okoskodni a Biblia mellé.

 

           4. Végül is örökké figyelemben kell venni sok más igeverseket is, amik segítenek megérteni egyes kulcs szavakat és jelképeket, amiket a Bibliában Isten használ.

 

 

           Tovább nézzük csak, hogy miért nem lehet Mária, Jézus Krisztus földi édesanya a Jelenések könyve 12 fejezetében megjelent asszony.

 

           1. Legelőször is az ige leszögezi, hogy ez az esemény az égben történik: “Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.....” Katolikus Biblia fordítás

 

 És láttaték nagy jel az égben: egy asszony….” Károly Biblia fordítás

(Itt már látható a két fordítás között a különbség. Egy betű és már mindennek más az értelme).

 

           Lehetetlen dolog, hogy ez az asszony a mennybe felvett Boldogságos Mária legyen, mint ahogy a Római Katolikus Egyház hirdeti, főleg a Mária búcsú ünnepeken, mert tovább szülésről van szó. Jézus megtestesülése a földön történt és nem az égben.

 

           2. Az 5-ös igevers azt mondja, hogy a “fiúgyermek” miután megszületett elragadták a mennybe, és az asszony azután futott el a pusztában (6-os vers).

 

           A Máté evangéliuma 2 fejezete szerint tisztán meglátszik, hogy Mária, József és a kis Jézus együtt mentek Egyiptomban.

 

           Egy másik nagyon tiszta dolog ami az Apostolok Cselekedetei első fejezete szerint biztos, az az, hogy a Boldogságos Mária, Jézus mennybemenetele után nem futott semmilyen pusztában, mert Jeruzsálemben van említve együtt az apostolokkal:

 

11. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

12. Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.

 

13. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. 14. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.  “

 

           3. A Jelenések 12:3 szerint megláthassuk azt, hogy az asszonynak az ellensége “egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;”

 

           A Jelenések 17:12 szerint meglátszik, hogy a hét fej az egy olyan város amely 7 hegyen ül és amely székhelye egy parázna asszonynak, vagyis egy hamis egyháznak és a tíz szarv az 10 király, amely harcol Krisztus ellen.

 

           Dániel próféta is ugyanezeket látja. Olvasd a Dániel próféta 7:7-et.

 

           Hát nagyon értelmetlen lenne a Jelenések könyve 12-es rész asszonyát a Boldogságos Máriára érteni, mert ellent mondunk a Bibliának és a történelemnek, mert a Boldogságos Mária nem küzdött terhessége alatt királyokkal, vagy hamis egyházzal, hanem miután a kis Jézus megszületett Heródes királlyal egyedül volt a baj.

 

           Ha a Jelenések 12-es és 17-es fejezeteket összhangban vesszük, akkor tisztán meglátszik, hogy ezek az események még nem történtek meg és a jövőre mutatnak rá.

 

           4. A Jelenések 12 asszonya nem lehet a Boldogságos Mária még római katolikus szemszögből nézve sem, mert ellent mond egy másik dolognak, amit a Római Egyház mindenáron tanít.

 

           A Római Egyház tanítása szerint a Boldogságos Máriának nem volt más gyermeke (magva) csak egyedül Jézus.

 

           Na most, ha el is fogadnánk a Római Egyház álláspontját, hogy a Boldogságos Máriának egyetlen gyermeke csak Jézus Krisztus, akkor a Jelenések könyve 12 asszonya nem lehet a Bibliai Mária, mert a fejezet végén tisztán meglátszik, hogy ennek az asszonynak vannak más gyermekei.

 

           Nézzük meg figyelmesen az igeverset: Jelenések 12:17: “A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, “ Katolikus Biblia fordítás

 

Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, “ Károly Gáspár fordítás

 

           5. A Jelenések 12 asszonya nem lehet a Boldogságos Mária, mert ezek az események után a Jelenések 12:7-9 verseiből kiderül, hogy a mennyben nagy viaskodás kerekedett, Mihály arkangyal és a sátán között, aminek az eredménye az lett, hogy a sátán és az ő angyalai le lettek vetve a földre:  

 

7. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, 8. de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. 9. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.“ Katolikus Biblia fordítás
 

           A Biblia szerint ez nem történt meg a Krisztus születésekor és mennybemenetelekor sem, mert az Efézus 6:12-ben Pál apostol kihegyezi azt, hogy a hívő embernek nagy harca van „a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen Katolikus Biblia fordítás

 

           Most fel merül a jogos kérdés, hogy akkor ki a Jelenések 12 asszonya és ki a fiú gyermek?

 

           Ezekre a kérdésekre is csak a Biblia fog tiszta választ adni.

 

 

Az asszony

 

           Meg kell értsük először azt, hogy a Biblia az asszonyt, a menyasszonyt jelképesen az Ő népére, az Ő egyházára használja.

 

           Az Ó Szövetségben Isten jelképesen Izrael népét asszonynak nevezi, akinek a férje maga Isten, a Seregeknek Ura. (Ézsaiás vagy Izaiás próféta könyve 54:4-6 igeversek).

 

           Jeremiás próféta Izrael népét parázna asszonynak nevezi, mert elpártoltak az Úrtól. (Jeremiás 3:3-6).

 

           Az Új Szövetségben az Efézus 5-ben a keresztyén Krisztusi egyház, az asszonyhoz, a feleséghez van hasonlítva.

 

           A Biblia utolsó lapján a Jelenések 22-ben az egyház menyasszonynak van említve, Krisztus menyasszonyának.

 

           A Jelenések 17-ben is be van mutatva egy asszony, egy parázna asszony, aki egy hamis egyháznak a jelképe.

 

           Ezért a Jelenések 12-ben megjelent asszonyt sem szabad másnak tekinteni csak mint egy egyházat, mert csak akkor lesz összhangban a többi Bibliai igékkel, ahol az asszony jelképesen az Isten népét, Krisztus egyházát vagy a hamis egyházat jelképezi.

 

           Azért, hogy pontosabban megértsük azt, hogy a Jelenések 12-ben az asszony milyen egyházat jelképez, először meg kell értsük, hogy mit is jelképez a nap amiben van öltözve, a hold a lába alatt és a csillagokból való korona:

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.; “

 

           Ezekre megint csak az Isten írott igéje ad választ.

 

           1. “öltözete a Nap” -ez a kifejezés magyarul egy nagyon költőies kifejezés, de a görög nyelveben ahogyan a Jelenések könyve is lett eredetileg írva, egy olyan dolgot fejez ki, hogy ez az asszony vagyis egyház a nap fényben van. Ezt úgy kell elképzelni mint, amikor a nap valaminek a háta mögött van és teljesen bevilágítja. Ezt fejezi ki a görög nyelvben a “napban öltözés”.

 

           Na most, ha ez a napban öltözött asszony egy egyház, akkor ez egy olyan egyház amelynek a háta mögött Krisztus áll és rávilágít. Mert a Jelenések 1:16-ban János apostol Jézus Krisztust látja és írja le mint azt, akinek az arca úgy ragyog mint a nap: arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap”

 

           Jézus maga állítja azt, hogy Ő a világ világossága: Én vagyok a világ világossága....” János 8:12

 

           2. lábai alatt volt a hold”. Mit is jelenthet ez? A görög nyelv szerint ez nem azt jelenti, hogy szó szorosan egy asszony a holdon áll, vagy hogy a lábával a holdat tiporja, hanem azt, hogy ennek az asszonynak a hold alá van rendelve.

 

           Egy köztudott dolog az, hogy a hold fénye, egy visszatükrözött fény, mert a holdnak nincsen saját fénye és ahol a holdon nincsen fény, ott árnyék van.

 

           Most, hogyha e Jelenések 12 asszonya egy egyház, akkor ez egy olyan egyház amelynek Krisztus áll a háta mögött és a Mózesi törvény alárendeltetik.

 

           Miért jelképezi a Biblia szakértők szerint a hold a Mózesi törvényeket? Azért mert a Mózesi törvények tükrözték az eljövendő Krisztust, vagyis felkészítették a népet az eljövendő Krisztusra.

 

           Ennek az egyháznak azért van a hold vagyis a törvény a “lába alatt”, mert ez egy olyan egyház, amely abban a kegyelem időben van, amely kegyelem Krisztus által jött el és már nincsen a Mózesi törvények kötelékei alatt.

 

          Nézünk pár igét, amelyek kifejezik a fent állítottakat:

 

Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.“ János 1:17

 

Galatákhoz írt levél 3: 23. Mielőtt a hit elérkezett, a törvény fogott össze és őrzött meg minket a hitnek, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. 24. Így a törvény nevelőnk lett Krisztusra, hogy a hitben megigazuljunk. 25. A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelő keze alól. 26. Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.“

 

Kolosszé 2:16,17 “Senki se ítélkezzék fölöttetek étel-ital miatt, vagy ünnepre, újholdra és szombatra vonatkozó dolgokban. Hiszen ezek csak árnyékai a jövendőnek; a valóság Krisztusban van. 

 

           A 16-os versben említett dolgok a Mózesi törvényekre mutatnak rá, de ezekről úgy nyilatkozik a 17 vers, hogy ezek “csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. 

 

 

           3. az ő fejében tizenkét csillagból korona”

 

           A Bibliában a csillagok két dolgot jelképeznek az igék szerint.

 

           a) A Jelenések könyve 1:20 szerint a csillagok angyalokat jelképeznek. Ezt Jézus maga mondja János apostolnak:  

19. Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. 20A hét csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak ez a titka: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó meg a hét egyház.”

 

           b) Máshol a csillagok a mennybéli győztes egyház tagjaira, szentjeire mutatnak rá jelképesen: az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.”  Dániel próféta könyve 12:3

 

           Jézus mondja:A feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. Máté 22:30

 

 

           A Biblia jelképek és igei összhang alapján a Jelenések 12 asszonya egy egyház. Egy olyan egyház, amely egyesíti a törvény alatt élő szenteket a kegyelem idő élő szentekkel.

 

           A 12-es szám jelképezi az Izrael 12 törzsét és pátriárkáját, akik a törvény idő alatt éltek, vagy a 12 apostolt is jelképezheti, akik a kegyelem időben életek, és általuk alapultak Krisztus irányítása alatt az első keresztyén gyülekezetek, és akik el vannak rendelve, hogy az ítélet napján Jézussal ítélkezzenek Izrael 12 nemzetségén (nézd Lukács 22:30).

 

           Ezt az egyházat akarja a sátán tönkre tenni a mennyben. De, hogy a mennyben nem aratott győzelmet és le lett vetve a földre, folytatja a hadakozást Isten népe ellen a földön.

 

           Ezt fejezi ki a Jelenések könyve 12-es fejezetének utolsó versei: “Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült…… A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.” Jelenések 12:13 és 17

 

aki megtartja Isten parancsait “= (az Ó Szövetségi szentek vagy a zsidók és azok akik be tarják az Ó Szövetségi parancsokat)

kitart Jézus tanúsága mellett” = ( a keresztyének)

 

           Ezek az események még nem érkezetek el, most még a kegyelem időszakát éljük, a zsidók nagy része még mindig nem ismerik el Jézus Krisztust mint Messiást, és ez is bizonyítja, hogy a Jelenések könyv 12-ben jövőbeli események vannak leírva, úgyhogy az asszony semmi féleképpen nem lehet a Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus földi édesanya.

 

 

A fiúgyermek

 

Jelenések 12: “5. És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. “ Károly Biblia fordítás

 

Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. “ Katolikus Biblia fordítás

 

 

           A Jelenések könyve elmagyarázza azt is, hogy ki ez a fiúgyermek.

 

           A fiúgyermeket fel lehet ismerni arról, hogy azt mondja az ige róla, hogy ő “vasvesszővel / vaspálcával legeltet minden nemzetet”.

 

           Ezt a dolgot a Jelenések könyvében még 2-szer lehet megtalálni, nézzük csak meg őket:

 

Jelenések 19:15 “Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Vasvesszővel kormányozza majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját.”

 

           Ez az igevers tisztán az Úr Jézus Krisztusra mutat a szöveg környezet szerint, de ugyanezt a kifejezést használja a Biblia a Jelenések könyve 2:26 és 27, és itt nem az Úr Jézusnál van a vasvesző:

26. A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött. 27.Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket, összetöri őket.”

 

           A fenti igeverset maga az Úr Jézus mondja, és azt fejezi ki, hogy a győztes szenteknek Jézus ad némi hatalmat, hogy uralkodjanak a pogányokon vaspálcával.

 

           Na most a Jelenések 12-ben való fiúgyermek első látásra Jézus Krisztusra tereli az olvasó figyelmét, de van 2 ok amiért ez a fiúgyermek nem lehet Jézus Krisztus, hanem inkább a győztes egyház egy része.

 

         1. Az ige azt mondja, hogy a fiúgyermek születése után felragadtatott az Isten királyi székéhez és az asszony azután menekült el a pusztában: “5. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához.

6. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.

 

           A Máté evangéliuma 2 fejezete szerint azt tudjuk, hogy Mária, József és a kis Jézus együtt mentek Egyiptomban és Mária nem menekült a pusztában a Krisztus mennybemenetele után. Erről még volt írva.

 

          Jézus Krisztus pedig, nem rögtön a születése után lett a mennybe felragadva, hanem a földön élt 33 évet, tanított, gyógyított, halottakat támasztott, szenvedett és csakis feltámadása után ment fel a mennybe.

 

 

 

           2. Az ige azt mondja, hogy ez a fiúgyermek a Isten királyi székéhez lett felragadva.

 

           A Jelenések 3:20 szerint Jézus az Isten királyi székében ült már, mikor ezek az események megtörténtek.

 

           Ezért is inkább a Jelenések 12 fiúgyermeke inkább az a kis része az egységes egyháznak (asszonynak), aki Jézussal együtt és az Ő felhatalmazásával uralkodnak vaspálcával a népeken.

 

           Csak a Jelenések könyve szerint megtudjuk, hogy van egy kis része az egyháznak, ami férfiakból van, akik Jézussal együtt uralkodnak a mennyben. Nézzük csak az igéket:

 

           A Jelenések 14:4-ből kiderül, hogy ez a kis csoport férfiakból áll és követik Krisztust mindenhova, és az is, hogy ezek a földről lettek nagy áron meg vásárolva: “Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és mindenüvé követték a Bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a Bárány első termése.” 

 

          Egyik oka ez lehet, hogy a Jelenések 12 kis egyházcsoport, ami az asszonyból (a nagy egyházból) származik fiúgyermeknek van nevezve. Vagyis a nagy egyháznak egy kis része, ami férfiakból áll és akik a mennyben uralkodnak Krisztussal.

 

           A Jelenések 20:4,5 szerint, ez a kis csoport uralkodik Krisztussal ezer esztendeig a többi ember feltámasztása előtt: “Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.”

 

           Azt, hogy ez az egyházrész egy kis csoport, ezt a Jelenések 14:1 mondja nekünk el: ”S láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki viselte az ő és Atyjának homlokára írt nevét.“

 

          Ezek az igeversek tisztán kifejezik, hogy a Jelenések 12 fiúgyermeke inkább az egyház egyik kis csoportja, ami a nagy egyházból való, de mégsem kell kizárni Krisztust sem, mert az első aki felment az Isten királyi székhez és bele is ült az Jézus Krisztus, és ez a kis csoport is csakis Ő általa mehetett fel egy pontos feladattal.

 

           Vagyis ez a fiúgyermek Krisztust is tükrözi, mert Ő volt aki utat nyitott a mennyek országa fele, de a szöveg környezet a Jelenések 12-ből összhangban tekintve az említett igeversekkel egy kis csoportra mutat rá, aki a nagy egyházból (az asszonyból) lettek kiválasztva Isten akaratából, azért, hogy Krisztussal együtt uralkodjanak.

 

 

Befejezés

 

           A  Római Egyház azért fogja a Jelenések 12 igeverseit a Boldogságos Máriára, hogy a Mária kultuszt tudja alátámasztani valahogy, vagyis a Római Egyházrendszer által kitalált Máriának tudjon nagy hatalmat tulajdonítani.

 

           Ahogy láthatni lehetett, ha a Biblia részletes nagyítója alá tesszük a Római Egyház tanítását, akkor könnyen rájöhetünk arra, hogy tévednek, mert nincsen semmi más ige a Bibliából, ami összhangban lenne a tanításukkal.

 

           Ami nagyon sajnos az az, hogy nagyon sok embert megtévesztenek ilyen téves tanításokkal és eltérítenek az igazi Krisztus követésről és ráterelik a figyelmüket az embereknek egy olyan női személyre, akinek tévesztésből a Mária nevet adták, és akinek isteni tulajdonságokat tulajdonítottak.

           Ez a Mária úgy van említve mint közbenjáró, ég királynője, angyalok királynője és sok más, és amivel csak az Isten haragját növelik nap mint nap, mert Isten, Krisztus és a Szentlélek pozícióját támadják ezekkel a tulajdonságokkal.

           Isten haragját növelik nap mint nap mind azok is, akik beadják a derekukat az ilyen fajta emberi kitalált fül csiklandozó hamis tanításoknak, ezért ha ezeknek részei vagyunk, fogadjuk el Pál apostol intő szavát:

Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson.“ Kolosszeiekhez írt levél 2:8

 

Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.” 2 Timóteus 4:3,4 Katolikus Biblia fordítás

 

           A Magasságos Jóságos Atya Isten, a Jézus Krisztus érdeméért, amit a Golgotai kereszten szerzett értünk, az Ő kegyelméből óvjon meg minket minden ilyen fajta hamis tanításoktól, azért, hogy minden ember aki ezek sorok által is észrevették a tévedéseket, megtérhessenek Ő Hozzá és egy személyes kapcsolatuk jöhessen létre Vele, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Jézus mondja: “Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Én vagyok az út, az igazság és az élet – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”  János 14:6

 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” Máté 11:28 és 29

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12