Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A BIBLIA SZERINT A 10 PARANCSOLAT VS A RÓMAI EGYHÁZ ÁLTAL TANÍTOTT 10 PARANCSOLAT

 

 

         Ebben a leírásban a 10 parancsolat lesz feltárva, úgy ahogy ezt a Szent István Társulat által fordított Római Katolikus Egyház által kiadott Biblia feltárja nekünk és össze lesz hasonlítva a Római Katolikus Egyház tanításával és gyakorlatával.

         Nem lesz figyelmen kívül hagyva azok a felfogások és Római Katolikus átlag hívek átal tudott és gyakorolt dolgok, mert sokszor megesik az a dolog, hogy a Római Katolikus Egyház hivatalosan állít egy dolgot de erről valahogy a hívek nem vesznek tudomást és java része nem is tudja. Ennek egyike a 10 parancsolat az a része ahol a Biblia Istene megtiltja a faragott képeket készítését.

 

       Most nézzük meg közelebbről a 10 parancsolatot, úgy ahogy a Római Katolikus Bibliában és a Római Katolikus Katekizmus 2051 pontjánál ez le van jegyezve.

 

Ezeket meg lehet találni a Kivonulás könyvében a 20-as fejezetben:

 

1. Az Úr ezeket jelentette ki:

2. „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.

3. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.

5. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon.

6. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.

7. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.

8. Gondolj a szombatra és szenteld meg.

9. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat.

10. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek.

11. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.

12. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

13. Ne ölj.

14. Ne törj házasságot.

15. Ne lopj.

16. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen.

17. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”

 

 

       Most nézzük meg a 10 parancsolatot egy átlag Római Katolikus ima könyvből. Itt ebben a példában fel lesz használva az “Imádkozó gyermek” című kis kézi Római Katolikus imakönyv, de más imakönyveket is ha nézünk csakis hasonló képpen lehet megtalálni a 10 parancsolatot. Ez a 10 parancsolatnak a Kateketikai formulája”, úgy ahogy ezt a II Vatikáni Zsinat elő írja:

 

  1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

  2. Isten nevét hiába nem vedd!

  3. Az Úr napját szenteld meg!

  4. Atyádat és Anyádat tiszteld!

  5. Ne ölj!

  6. Ne paráználkodj!

  7. Ne lopj!

  8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

  9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

  10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 

 

Most térjünk vissza és hasonlítsuk össze a Bibliában feltárt 10 parancsolatot és a Római Katolikus ima könyvekben található 10 parancsolatot és meg fogjuk látni, hogy eltérnek, abban, hogy a Bibliában feltárt 4-es és 5-ös pontnál emlitett második parancsolat a Római Katolikus imakönyvekből, a Római Katolikus hittan tanításból és a prédikációkból teljesen hiányzik.

 

       Vagyis ezt a dolgot a Római Katolikus hit oktatok és papok sohasem említik:

4. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.

5. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon.

6. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.”

 

       Ez a dolog, hiányzik sajnos az átlag Római Katolikus hívek tudatából is, mert ezeket sem hittan órán és sem a templomban nem hallották. Sőt, sok Római Katolikus ember nem is tudja, hogy ilyet ír a Római Katolikus Biblia, mert sajnos nem olvassák azt, mert erre sem vannak a vezetőik által bátorítva.

 

 

       Tovább ezzel az a dologgal lesz foglalkozva, mert ez nagyon is fontos tudnivaló dolog.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.

5. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok.”

 

       Köztudott, dolog, hogy a Római Katolikus templomok és a buzgó hívek otthona tele van mindenféle festett vagy faragott képpel és más kegy tárgyakkal, amik az égieket ábrázolják. Most a kérdés az, hogy ezek meg-e egyeznek Isten akaratával? Nem-e mondanak ellent az Isten szavának? Isten akarat-e az, amit ma a Római Katolikus Egyházban látunk?

 

       Mind ezekre csakis Isten egészséges szava, a Biblia tud fényt deríteni helyesen.

 

       Először is nézzük meg, hogy mit is ért a Biblia a faragott képek alatt. Ezt Jeremiás próféta mondja meg a legjobban a proféta által írt könyv 10-es fejezetében. Nézzük csak:

3. “Mesterember keze faragta ki bárddal; aztán feldíszítette ezüsttel, arannyal,

4. Tarsisból hozott ezüstlemezzel, Ofir aranyával. Ács és ötvösmester kezének műve, csak mesteremberek munkája mind. Kék és vörös bíbor a ruhájuk; szeggel és kalapáccsal erősítik meg őket, hogy szét ne hulljanak.

5. Olyanok, mint a madárijesztő az uborkaföldön; beszélni nem tudnak, és vinni kell őket ide-oda, mert járni sem tudnak. Ne féljetek hát tőlük, hiszen semmi bajt nem okozhatnak; de hogy valami jót tegyenek, arra sincs erejük.”

 

 

       Nézzük meg a Római Katolikus Egyház hivatalos hozzá állását. Úgy ahogy ezt meg lehet találni a katekizmusban a harmadik fejezet, 3 cikkelyénél, a "Ne csinálj magadnak faragott képet …" címnél, ami meg lehet találni a http://www.katolikus.hu/kek/kek02083.html#N21 -oldalon.


 

       Katekizmus 2129 pont. Az isteni parancs megtiltja Isten minden ábrázolását emberi kéz által. Ezt a Második Törvénykönyv így magyarázza: "Amikor az Úr a Hóreben a lángok közül szólt hozzátok, semmiféle alakot nem láttatok. Ne vetemedjetek hát arra, hogy bármiféle alakban képmást csináljatok magatoknak Istenről..." (4,15--16). Izraelnek az abszolút transzcendens Isten nyilatkoztatta ki magát. "Ő minden", de ugyanakkor "minden műve fölött áll" (Sir 43,27--28). Ő "a szépség alkotója" (Bölcs 13,3).

       2130 Mindazonáltal Isten az Ó Szövetségben parancsolta vagy megengedte olyan képmások készítését, amelyek szimbolikusan elvezetnek a megtestesült Ige által végrehajtott üdvösséghez: ilyenek a rézkígyó, [61] a frigyláda és a kerubok. [62]

        2131 A megtestesült Ige misztériumára támaszkodva 787-ben a hetedik egyetemes zsinat Niceában igazolta a képrombolókkal szemben az ikonok tiszteletét: és nemcsak Krisztusét, hanem Isten Anyjáét, az angyalokét és a szentekét is. Isten Fia a megtestesülésével a képek új "üdvrendjét" indította el.

        2132 A képek keresztény tisztelete nem áll ellentétben az első parancsolattal, mely megtiltja a bálványok faragását. "A kép előtt nyilvánított tisztelet az eredetinek szól" [63] és "aki a képet tiszteli, valójában azt a személyt tiszteli, aki rá van festve". [64] A szent képek tisztelete "tiszteletteljes megbecsülés", és nem imádás, ami egyedül csak Istent illeti:

"A vallásos kultusz nem önmagukért tiszteli a képeket, hanem amennyiben megjelenítik a megtestesült Istent. Az ilyen megközelítés pedig nem áll meg magánál a képnél, hanem a valóság fölé tör, amit ábrázol." [65]

 

 

        A [61] és[62] pontnál a Római Katolikus Egyház felhoz néhány Ó szövetségi igeverset, mint Szám 21,4--9; Bölcs 16,5--14; Jn 3,14–15.,Kiv 25,10--22; 1Kir 6,23--28; 7,23–26. de ezeket Isten parancsolta meg és nem emberek rendelték el, mint ahogyan a keresztyénségben a 8-ik században elrendelték a faragott képek és ikonok behozását. Miért nem rendelték el az apostolok akik maga Krisztustól vették egyenesen a tanítást és sok más rendeletet hoztak a keresztén élettel kapcsolatosan? Miért kellett elteljen Krisztus után még több mint 7 század, hogy ezeket elrendeljék?

 

        A másik tény az, hogy egyetlen igeversben sem amit a Római Egyházrendszer említ a Bibliából, nincsen egy utalás sem, hogy a faragott kerubok előtt meg kell hajolni, vagy, hogy imákat kelett mondani.

        Egyetlen egy helyt, a réz kígyó estében Isten annyit parancsol, hogy csak felnézzenek hittel rá, hogy megmeneküljenek a mérges kígyók marásának a hatásától. Többet ezen kívül Isten soha sem kért, sem imádságokat a kerubok vagy a réz kígyó fele, sem leborulást vagy külön tiszteltet, szertartás rendezést, vagy hasonlókat.

        Sőt ami még ennél is több, később egyik Izraeli király elrendelte, hogy a rézkígyót törjék szét és vessék el, mert a zsidó nép hajlamos lett arra, hogy túl nagy tiszteletet fordítson a tárgynak. Kezdtek szertartásokat tartani előtte, ezért Ezekiás király elrendelte, hogy törjék össze. Ezt a Királyok második könyve 18-as fejezet 4 és 5-üs versek írják le.

        Isten részéről ez egy egyedi cselekedet volt és a botra felemelt rézkígyó szimbolikusan rámutatott Jézus keresztjére. Előképe volt ennek. Ezt maga Jézus igazolja a János evangéliuma 3:14-ben.

        A keresztyénség esetében, sem Jézus sem az apostolok nem rendeltek el ilyesmit, és ez tisztán meglátszik, hogy a szobrok és festmények kérdésében a keresztyénségre tekintve a Római Katolikus Egyház emberek rendelésére és tanítására alapoz, mint Aquinói Szent Tamás és mások.

 

        Ezeket a dolgokat a Római Katolikus Egyház a következőkre alapozza: [63] Nagy Szent Bazil: Liber de Spiritu Sancto 18, 45: SC 17bis 406 (PG 32, 149)
[64] II. Niceai Zsinat: Definitio de sacris imaginibus: DS 601; vö. Trienti Zsinat, 25. sessio: Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus: DS 1821--1825; II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, 67.
[65] Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae II--II. 81, 3 ad 3.

 

 

         Tovább nézzük meg az átlag Római Katolikus hívek mentegetőzést, amit felhoznak és amire tanítva vannak, akkor mikor ezeket a dolgokat nekik mondják.

 

1. “Hát mi nem imádjuk a szobrokat vagy a képeket csak tiszteljük azt akit ábrázol”

Az Isten parancsa erre a következő: “Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.

5. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket,”

 

        Kérdés: Ezt az Isteni parancsolatot részt miért nem tanítják a Római Katolikus híveknek?

         Vajon Isten megváltoztatta volna a törvényeit és a keresztyéneknek szabad hajolgatni a szobrok előtt? Hát nem elég tisztán megmondja Isten az írott ige által, hogy ne borulj le előttük és még ne is tisztelj ilyeneket.

 

 

2. Mi nem imádjuk a Mária szobrot csak kifejezzük a tiszteletet Máriának (vagy valamelyik szentnek)”.

Az Isten parancsa a következő: “...el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére; “ Második Törvénykönyv 4:15,16 és 17

Ezt a parancsot is a Katekizmus csak részben említi meg. Miért? Tán zavarná Isten tiszta szava az embereket?

 

3. “ Lényegében a 4, 5 és 6-os igeversek a 10 parancsolatból a Bibliában az első parancsolathoz tartoznak és nem egy külön parancs”

Ez a hozzá állása a Római Katolikus Egyháznak, ha rákérdezne valaki “tudatlan hívő”. De a Bibliát ha nézzük, akkor tisztán meglátszik, hogy ez egy külön parancs és ez a második parancs. Ha megfigyeljük a katekizmusban a Második Törvénykönyvből csak egy magyarázata van idézve annak ami a Bibliában van, nem a Bibliai hű szöveg.

És ha megnézzük a 17-es igeverset is, akkor meglátszik tisztán, hogy az egy parancs, mert egy dologról beszél. Csak azért, hogy jöjjön ki szám szerint a 10, elválasztották két felé a Bibliában létező 10-ik parancsolatot. Huncut dolog nem?

 

Jól figyeljük meg a 10-ik parancsolatot a Bibliából, és könnyen észre lehet venni, hogy a Római Katolikus ima könyvekben ez kétfelé van osztva. Ez azért, hogy szám szerint jöjjön ki a 10.

 

17. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”

És a második dolog az, hogy ha a 4, 5 és 6-os igeversek hozzá tartoznak az első parancsolathoz, akkor is miért nem tanítják az embereknek?

 

         Szív szaggatóan fájdalmas az, amit napjainkban láthatunk, főleg a Római Katolikus és az Ortodox Egyházakban, emberek milliói ahelyett, hogy az Istentől várnák és kérnék a segítséget, leborulnak minden fajta szobrok, festmények előtt és azoktól várják a segítséget, közbenjárást, akiket ezek a képek vagy szobrok ábrázolnak. Annak ellenére, hogy a Biblia világosan azt mondja, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs senki más közbenjáró az Isten és az emberek között. A Timóteushoz írt elsó levél 2 fejezet 5 vers és a Zsidókhoz írt levél 7-ik fejezet 25-ös versek nagyon világosak ebben.

       Isten ezeket határozottan tiltja és sok helyt a Bibliában fel van jegyezve, hogy ilyesmiért súlyosan megbüntette a népeket.

       Isten azért adta a parancsolatokat, Mózesnek, hogy a Krisztus eljöveteléig megtartsa a népet az elbukástól, a bálványimádástól és más utálatos bűnőktól.

 

        Krisztus a parancsolatokat nem törölte el, hanem beteljesítette és kiteljesítette. Ezt Ő maga mondja a hegyi beszédben, amit a Máté evangéliumában, az 5-ős fejezetben lehet megtalálni.

17.Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.

18.Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.

19.Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.

20.Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

 

          Szóval Krisztus nem eltörölte a törvényeket, hanem beteljesítette és kitejesítette, ezért a Mózesnek adott 10 morális parancsolat ugyanúgy érvényes még ma is mint akkor. A különbség az Ó és az Új szövetség között az, hogy nekünk most a keresztyéneknek nem az írott törvény az ami megtart Istennek, hanem Krisztus által eljött a kegyelem törvénye (Róma 3:27).

         Minket maga Krisztus az aki megtart, mert Isten az Ő törvényeit a szívünk hús táblájára írja az Ő saját Lelkével (2 Korinthus 3:3).

         A 10 parancsolat is nagyon jó, de arra, hogy könnyeben fel ismerjük a bűnt és elkerüljük.

         Mi keresztyének Krisztus által várjuk az üdvösséget és nem vagyunk már a törvények alá rekesztve. Ezeket meg lehet találni a Rómaiakhoz és a Galatákhoz írt levelekben.

 

 

           Vissza térve arra a dologra, hogy a keresztyén egyházakban meg-e engedett a szobrok és a képek előtt való leborulás és tisztelgés. Erre a Biblia válasza határozottan nem.

           Krisztus és az apostolok sem gyakorolták és nem is tanítottak ilyesmit, és nem is engedélyezték ezt a gyakorlatot. Az első századok keresztyénei sem gyakoroltak ilyesmit.

           Ez a fajta gyakorlat a 7-8 századoktól kezdett virágozni a legjobban a keresztyén egyházakban, főleg a 787-ben a hetedik egyetemes Niceai zsinat után, azért, mert be akarták vonni a bálvány imádó nem keresztyéneket az egyházakban. És ami történt az pont a fordítottja lett.

         A pogányságnak nagyobb hatása lett a keresztyénségre mint fordítva és így sok pogány szobor át lett keresztelve keresztyén szentek nevére, közülük sok “Mária” szobor is eredetileg más nevet viselt, min például Iszisz (az egyiptomiak istenője) stb. De ez egy másik téma.

 

          A Római Egyház hivatalos állítása az, hogy: Isten Fia a megtestesülésével a képek új "üdvrendjét" indította el.” Katekizmus 2131 pont.

Ez egy veszélyes dolog, mert Krisztus sohasem kérte, hogy Őt valaki ábrázolja.

Nem a Krisztus festett képei által üdvözülnek az emberek, hanem az Ő neve hittel való megvallása által. Lásd a Rómaiakhoz írt levél 10:9,10 és 13 igeverseit is.

 

         Az Isten nem a Krisztus festett képei előtt kéri, hogy letérdeljünk, hanem az Ő neve hallatára:

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Filippibeliekhez írt levél 2:10,11

 

           Az apostolok sem hagytak hátra rendelést, miszerint Jézust kellene ábrázolni, és az első századi keresztyének sem ábrázolták semmi féle képpen. Nem maradott fen egyetlen egy hiteles Krisztust ábrázoló festmény vagy portré sem az Ő korából. Ezért a mai Krisztus ábrázoló feminisztikus hosszú hajjal ábrázolt európai fehér férfi képe egy csak vicc. Jézus zsidó volt, nem lehettet fehér európai ábrázata és a zsidó törvénybe az is benne volt, hogy a férfiak nem viselhettek hosszú hajat. Jézus pedig betartotta mindenbe a törvényt.

 

 

           Vissza térve arra, hogy mit is mond az Újszövetség a szobrokról és faragott képekről, nézzünk meg csak pár igeszakaszt: “...írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől....” Apostolok Cselekedetei 15:20

           Ezt a dolgot Jakab, a Jézus fél testvére mondta az első nagyobb apostoli találkozáson, amikor felmerült a kérdés, hogy a pogányokból megtért keresztyéneknek mit kell megtartaniuk. Ez volt az egyik dolog amit az apostolok kértek a pogányoktól akik keresztyének lettek, vagyis Krisztus követők lettek.

           Miért is kérték ezeket? Hát egyszerű, mert a pogány bálvány imádok is, akik szobrok előtt borulnak le sohasem azt mondják, hogy a fát vagy a követ imádják, hanem azt akit ez a szobor vagy faragott kép ábrázol.

           Pont mint a Római Katolikusok amit mondanak, hogy ők nem a szobrot imádják, hanem azt tisztelik akit a szobor ábrázol. Hát pont ezt tiltották az apostolok meg a frissen lett keresztyénektől.

 

          Az apostolok megtiltották azt, hogy valaki imádság közben képzelődjék, mert világosan tudták, hogy Istent csak a lélekkel lehet felfogni. Az emberi képzelet erő és értelmi képességgel nem lehet az Isten dolgait felfogni és magát Istent sem. Ezt nagyon tisztán megmondja Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levél 2 fejezetében.

 

Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:“
Apostolok Cselekedetei 17:29 ás 30

       Ezt a dolgot Pál apostol mondta a bálványimádó görögöknek, miután meglátta Athénben a sok szobrot ami előtt a görögök tisztelegtek.

 

        Ez ma is érvényes és a tudatlanság idejét elnézi az Isten neked is kedves olvasó. És ha ezeket először hallod. Kérem gondolkozz csak el.

 

           Tovább nézzük meg, hogy Jézus mit mond: “...meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”  Lukács 4:8

 

           Most a Római Katolikusok sohasem azt mondják, hogy ők Máriát vagy valamelyik szentet imádják, hanem csak, hogy tisztelik.

           De az ima gyakorlat bebizonyítja, hogy a Római Katolikusok igen is imádják azt akit megszólítanak, mert a megfogalmazás nem különbözik például a Máriához szóló imák, az Istenhez szóló imáktól. A Római Katolikusok ugyanúgy segítséget és áldásokat várnak Máriától és a szentektől mint Istentől. Ezt bebizonyítja az imádságok tartalma.

 

         De hogy marad a szolgálattal, amit Jézus mond? A vallásos gyakorlatok is bebizonyítják azt, hogy a Római Katolikusok nem csak Istennek szolgálnak, hanem például Máriának is, akkor mikor Mária kegyhelyekre zarándokolnak, ezzel gondosan, de meg gondolatlanul vagy tudatlanul félre téve Jézus Krisztus szavait, miszerint “...csak néki (Istennek) szolgálj.Lukács 4:8

 

          Még tovább menve mélyebbre, a Biblia tisztán kijelenti, hogy akik a kezeik csinálmányait tisztelik és azoknak szolgálnak, azok ördögöknek szolgálnak. Az ilyen gyakorlatok miatt Isten nagyon megfogja büntetni az emberiséget. Ezt János apostol látta a vég időkre tekintve és le is írta a Jelenések 9 fejezetének végén.

 

A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; “ Jelenések könyve 9:20

 

          Befejezésül csak annyit, hogy minden kedves olvasó gondolja át a dolgokat és kérdezze mag magától, hogy mi is a hite alapja. Ha a válasz az, hogy a hite alapja nem a Biblia és nem Jézus Krisztus tanítása és az apostolok által megírt Szentírás, akkor gondolja át a dolgokat nagyon jól és forduljon Istenhez imádságban.

 

          Csak Isten, Aki Atya, Fiú és Szentlélek egyedül méltó az imádatra és minden tiszteletre is.

Hogyan is kell ezt helyesen tenni, azt maga Jézus mondja meg nekünk:

23.De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.

24. Az Isten Lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

 

         Pál apostol által is hátra maradt, hogy: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a (Szent) Lélek által,” Efézusiakhoz írt levél 6:18

Szóval Isten szava tisztán megmondja, hogy lélekben és a Szent Lélek által és segítségével imádkozunk Minden imádsággal és könyörgéssel...”.

 

         Bátorsággal kérjük a Jóságos Atya Istent, hogy a Jézus Krisztus nevében és az Ő érdeméért segítsen megérteni a Szentlélek által a Bibliát, és ha tiszta szívből kérjük, Ő biztos válaszol.

Olvassuk napi renden a Bibliát, kezdve az Újszövetséggel és adja az Isten, hogy megértse minden kedves olvasó azt, hogy Isten az Akiben megbízhatunk teljesen és csakis az Ő szava által tudunk eligazodni ebben a zavaros világban, a lelki élet dolgainkra tekintve.

 

Adja a Jóságos Isten, hogy minél több ember megtalálhassa a vele való szoros kapcsolatot, ami csakis Jézus Krisztus által jöhet létere és maradhat fenn.

 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.“ Ámen. Filippiekhez írt levél 4:6 és 7

 

 

Imádság

 

Dicsőség neked Magasságos Istenünk, köszönjük neked a mindennapi kegyelmedet, amit irántunk tanúsítsz. Köszönjük a te szeretetedet, amit a legjobban a te Szent Fiad által mutattál meg azzal, hogy elküldted Őt értünk.

Köszönjük neked Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a szenvedést helyettünk/helyettem, azért, hogy mi, akik Benned hiszünk ne kelljen elkárhozzunk az ítélet napján. Kérünk légy kegyelmes hozzánk és tisztíts meg minden hamisságunktól a te drága véred által és irányítsd a mi életünket. Segíts meg Urunk, hogy engedelmeskedni tudjunk a Te rendeléseidnek és óvjál meg minden olyan dologtól, ami elferdítené az igazi Isten tiszteletetünket.

Köszönjük Úr Isten, hogy a Biblia és a Te Szentlelked által mind ezeket kijelentetted nekünk, add, hogy a mi elménk és lelkünk meg újuljon a te megvilágosításod hatására. Kérünk add, hogy vágyakozzunk minden nap a Biblia olvasására és adj kellő bölcsességet, hogy meg is értsük amit olvasunk.

Minden dicsőség és tisztesség legyen a Tied, Egy és Örök Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, mind örökkön örökké Ámen.

 
 

 

Elérhetőség


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 29498
30 nap: 321
24 óra: 12